Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

Wet Normering Topinkomens

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Topfunctionaris

Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

Gegevens 2020

bedragen x € 1

I Merx

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

D. ten Hoorn Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

15/02 - 31-12

01/01 - 31/12

1/01 - 14/02

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

132.444

111.206

21.734

Beloningen betaalbaar op termijn

18.468

19.870

2.678

Subtotaal

150.912

131.076

24.411

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

176.287

201.000

24.713

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

                            -  

                                 -  

                          -  

Bezoldiging

150.912

131.076

24.411

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

                            -  

                                 -  

 - 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

                            -  

                                 -  

 - 

Gegevens 2019

Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum

bedragen x € 1

P. Hennephof

C.G.C.M. Blankwaard- Rombouts

D. ten Hoorn Boer

P. van Heerwaarden

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/05

01/01 - 31/12

01/06 - 31/12

22/07 - 07/08

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

68.245

104.329

92.303

5.155

Beloningen betaalbaar op termijn

8.781

18.156

12.030

906

Subtotaal

77.026

122.485

104.332

6.060

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

80.258

194.000

113.742

9.036

Bezoldiging

77.026

122.485

104.332

6.060

In 2019 zijn per abuis de waarnemend Gemeentesecretaris mevr. D. ten Hoorn Boer, en haar plaatsvervanger tijdens het zomerreces dhr. P. van Heerwaarden (vastgesteld cf. besluit RIS302978), niet opgenomen in het overzicht Wet Normering Topinkomens in de jaarrekening 2019. Het WNT-overzicht is hierop gecorrigeerd, en volledig opgenomen in deze jaarrekening 2020.
Deze fouten leiden niet tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling.

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen).

Gegevens 2020

bedragen x € 1

D. ten Hoorn Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris

                         24.411

Bezoldiging voor andere werkzaamheden  dan die als topfunctionaris

                       145.602

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen

N.v.t.

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

N.v.t.

Subtotaal

                       170.013

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

                       201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

                                -  

Totale bezoldiging

                       170.013

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1

P. van Heerwaarden

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris

6.060

Bezoldiging voor andere werkzaamheden  dan die als topfunctionaris

                       55.519

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen

N.v.t.

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

N.v.t.

Subtotaal

                       61.579

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

                       86.636

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

                             -  

Totale bezoldiging

                       61.579

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverchuldigde betaling

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01