Jaarverslag

Overhead

Overhead

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Dit programma maakt de overhead bij de gemeente zichtbaar. Er ontstaat hierdoor ook beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het behalen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het overzicht van het totale apparaat en de kosten van het primaire proces staan in de bedrijfsvoeringparagraaf. Hiermee krijgt de raad inzicht in de omvang en aard van de totale apparaatslasten van de gemeente Den Haag.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

292.177

7,5 %

BATEN

4.160

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01