Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Dit zijn de jaarstukken 2020 van de gemeente Den Haag. Deze jaarstukken zijn conform de Algemene verordening financieel beheer en beleid opgesteld. De gemeente Den Haag heeft de  gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijk jaarverslag samengevoegd tot één programmarekening 2020. De hoofdstukindeling van de programmarekening 2020 sluit aan op de wettelijke voorschriften uit het BBV. De hoofdstukken 2 en 3 vormen het jaarverslag en hoofdstuk 4 vormt de jaarrekening.

Inleiding (Bestuurlijke samenvatting) (hoofdstuk 1)
In de inleiding worden de belangrijkste beleidsmatige resultaten 2020 benoemd en wordt het financiële resultaat 2020 kort toegelicht.

Jaarverslag

Programmaverantwoording (hoofdstuk 2)
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de beleidsmatige en financiële resultaten per programma.
Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:

 • Wat is beoogd en wat is behaald? Beleidsverantwoording op hoofdlijnen. Dit is een beknopte beschrijving van het programmadoel en in hoeverre dit doel is behaald.
 • Wat hebben we gedaan? Beleidsverantwoording per activiteit. Hier worden per activiteit de behaalde beleidsmatige resultaten 2020 en de indicatoren en kengetallen getoond en toegelicht. Ook worden de op het programma betrekking hebbende verbonden partijen vermeld.
 • Wat heeft het gekost? Financiële verantwoording op hoofdlijnen. Hier worden op hoofdlijnen de belangrijkste financiële verschillen en ontwikkelingen van 2020 benoemd.
 • Waar bestaan de kosten uit? Financiële verantwoording per activiteit. Hier wordt per activiteit teruggeblikt op de financiële resultaten 2020. De uitkomst 2020 en de begroting 2020 worden per activiteit in tabelvorm weergegeven en verschillen bij de lasten en/of baten tussen de uitkomst 2020 en de begroting 2020 worden toegelicht.
 • Mutatieoverzichten reserves, voorzieningen en investeringen. Hier worden de ontwikkelingen op de reserves, de voorzieningen en de investeringen getoond en worden grote afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting toegelicht.

Paragrafen (hoofdstuk 3)
In hoofdstuk 3 staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over een aantal thema’s dat anders te gefragmenteerd aan de orde komt. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen.

Het gaat daarbij om de paragraaf bedrijfsvoering, de paragraaf gemeentelijke subsidies, en de overige paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen, vastgoed, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, inspraak en participatie, grondbeleid en verbonden partijen.

Jaarrekening (hoofdstuk 4)
De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Waarderingsgrondslagen
  • Overzicht van lasten en baten (per hoofdtaakveld en per programma)
  • Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen, incl.:
  • Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
  • Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen
  • Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves
  • Wet Normering Topinkomens
  • Meerjaren investeringsplan
 • Balans
   •   Balans (inclusief vergelijkend cijfer)
   •   Toelichting op de balans
 • Sisa verantwoordingsinformatie
 • Bijlagen (hoofdstuk 5)
  Dit hoofdstuk omvat drie bijlagen: brongegevens indicatoren, begrippenlijst en afkortingen.

  Bijlagen online beschikbaar
  Om de boekversie van de programmarekening 2020 leesbaar te houden, zijn diverse bijlagen alleen online beschikbaar op het portaal van de gemeente Den Haag (financien.denhaag.nl). Het gaat om de volgende gemeentebrede overzichten:

  • Grip op grote projecten
  • Kostenverdeelstaat per programma
  • Reserves per programma
  • Looptijd, maximale hoogte reserves
  • Voorzieningen per programma
  • Specificatie overlopende activa en passiva
  • Materiële vaste activa en kapitaallasten
  • Financiële vaste activa
  • Gemeentelijke tarieven
  • Begroting/realisatie per activiteit
  • Begroting/realisatie per taakveld
  • Stadsdeel per beleidsterrein
  Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01