Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

Inkomsten lokale heffingen
De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen zijn:

tabel 1: netto opbrengst belastingen: baten verminderd met lasten (oninbare bedragen)

Belastingsoort

Belastingsoort

Uitkomst 2020

Begroting 2020

Uitkomst 2019

OZB

44,26%

104.724

104.624

90.180

Afvalstoffenheffing

27,65%

65.422

65.021

63.382

Rioolheffing

17,77%

42.051

41.906

40.167

Hondenbelasting

0,83%

1.971

2.074

1.984

Toeristenbelasting1

2,32%

5.490

4.502

10.863

Precariobelasting

7,16%

16.949

16.305

16.913

Totaal

100%

236.608

234.432

223.488

1De begroting toeristenbelasting is bijgesteld met de verwachte inkomstenderving als gevolg van corona maatregelen

Toeristenbelasting
Als gevolg van Corona is de opbrengst toeristenbelasting in 2020 (t.o.v. 2019) met circa € 5.37 mln. gedaald. In 2020 is er sprake van een aanzienlijk lagere bezetting van hotels, pensions en andere verblijfsaccommodaties. De initiële raming (€12,02 mln.) is om die reden naar beneden bijgesteld. Het bedrag van de bijstelling (- € 7.7 mln.) is ingeschat op het compensatiebedrag van het rijk; een bedrag van € 2,7 mln. heeft het rijk reeds toegezegd, de definitieve compensatie wordt in 2021 bepaald (en verantwoord) op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Voor een nadere toelichting zie programma 15.


Onderverdeling gerealiseerde opbrengsten 2020 naar belastingsoort:


Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01