Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Inleiding
De gemeente Den Haag heeft op grond van de Algemene verordening Financieel Beheer en Beleid gemeente Den Haag (RIS300591) een Nota Grondbeleid 2019 opgesteld (RIS302035). Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van deze nota. Vervolgens wordt ingegaan op de totale portefeuille grondexploitaties en de ontwikkelingen hierin in het afgelopen jaar.

Grondbeleid
Het grondbeleid van de gemeente Den Haag, zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2019, heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren met behulp van locatie- en gebiedsontwikkeling.

De integrale ontwikkeling van gebieden uit ‘De Agenda Ruimte voor de Stad’ (RIS295016), en waarvan de uitgangspunten ook zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2019-2022, zijn het afgelopen jaar leidend geweest voor stedelijke ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat de bevolkingsgroei geaccommodeerd wordt door woningbouw voor alle doelgroepen. Ofwel woningen in de categorieën sociale huurwoningen (norm van 30% sociale woningbouw bij nieuwbouw voor de hele stad), huur- en koopwoningen, 20% middel dure huurwoningen, het streven naar 20% betaalbare koopwoningen en woningen in het hogere segment. De woonagenda 2019-2023 (RIS3018880) en het addendum op de woonagenda (RIS305711) hebben als doel om vooral het lagere en middensegment te laten groeien.

Ook wordt de ambitie gesteld om de groei van de stad binnenstedelijk te faciliteren en verdichten én, vergroenen en verduurzamen in samenhang te laten plaatsvinden. Daarnaast is met de Economische Visie Den Haag 2030 Haag (RIS303550) ingezet op een brede economische groei, onder andere door het verbeteren van bedrijventerreinen voor het MKB, maar ook het stimuleren van nieuwe kantoor- en bedrijvenlocaties, door versterking van de spin-off van Den Haag als internationale Stad van Vrede en Recht en het halen van meer evenementen en congressen naar de stad. Voor een aantal bedrijventerreinen is in 2020 een start gemaakt met het opstellen van gebiedspaspoorten die een gedragen visie op de ontwikkeling en verdichting en modernisering van de terreinen nastreven.

De uitvoering van de Kadernota Duurzaamheid gaat stevig door.Onlangs is het Stedelijk Energieplan (RIS306869) Vastgesteld. De gemeente heeft met tien groene energiewijken focus aangebracht in de inzet van middelen en mensen. Er wordt momenteel gewerkt aan wijkenergieplannen en voor de Binckhorst is een bodemenergieplan opgesteld. In vier wijken nemen bewoners daarin het voortouw en in drie wijken heeft de gemeente het initiatief voor een wijkenergieplan genomen. In Zuidwest focust het energieplan op de proeftuin aardgasvrije wijken, Bouwlust & Vrederust.

Zoals vastgesteld in het Coalitieakkoord vinden de grote gebiedsontwikkelingen plaats met name in het CID, de Binckhorst en Den Haag Zuidwest. Voor deze gebieden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) in kwartaal 3 van 2020 de aanvraag voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls gehonoreerd. Het programma De Kust Gezond is gecontinueerd.

In de Binckhorst is het op termijn de ambitie om meer woningen te realiseren dan binnen de huidige kaders van het omgevingsplan mogelijk is. In 2020 zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van de bedrijfsvoering en verplaatsing van de Haagse Asfalt Centrale (HAC), waarvoor mede de subsidie van BZK is ontvangen. De gemeente heeft in 2020 nog niet de eigen grondpositie ingezet om in de Binckhorst een sociale woningbouwopgave te realiseren, boven op de huidige plannen.
De voorgenomen hoogbouw in de gebieden CID, Binckhorst en Zuidwest op basis van de nota Eyeline & Skyline (RIS298448) heeft in 2020 nog niet tot start bouw geleid. De plannen die in voorbereiding zijn worden ook getoetst aan het vastgestelde beleid in de Woonvisie Den Haag (RIS296833) en Woonagenda 2020 - 2023 (RIS305711). Plannen worden verder blijvend getoetst aan de Agenda ruimte voor de Stad (RIS295016), Nota Duurzaamheid (RIS301829) en Agenda Groen (RIS294705).

Actief Grondbeleid
Actief grondbeleid ligt voor de hand wanneer de gemeente al een grondpositie heeft. Daarnaast koopt de gemeente in bepaalde gevallen grond aan om beleidsdoelstellingen te realiseren, waar de private sector beleidsmatig gewenste ontwikkelingen laat liggen.
Actief grondbeleid houdt feitelijk in dat de gemeentegrondposities verwerft, bouw- en woonrijp maakt en bouwrijpe grond uitgeeft. Hiervoor stelt zij grondexploitaties en bijbehorende risicoanalyses op. Deze processen worden nader omschreven in de Nota Grondbeleid (RIS302035) en Verordening Beheersregels Grondexploitaties en Strategisch bezit gemeente Den Haag 2018 (RIS298629).

Faciliterend Grondbeleid
De gemeente voert bij faciliterend grondbeleid zelf geen grondexploitatie. De gemeente bevordert particuliere initiatieven en neemt waar mogelijk (planologische) belemmeringen weg en ondersteunt door begeleiding van de realisatie. Eventueel stimuleert de gemeente private investeringen door te investeren in publieke voorzieningen, zoals infrastructuur en openbare buitenruimte.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01