Paragrafen

Subsidies

Subsidies

Centraal Subsidiebureau (CSb)
Het CSb heeft een ondersteunde en adviserende rol in het subsidieproces van verlenen tot vaststellen. Daarbij bewaakt het CSb de kwaliteit van het subsidieproces met als doel een meer uniforme en transparanter subsidieverlening en -vaststelling. Het CSb werkt gemeentebreed en is ondergebracht bij de dienst OCW. In 2020 zijn er ruim 7800 subsidieverleningen afgehandeld. Dat is ruim 30% meer dan in 2019. In 2020 zijn 1.300 vaststel processen gestart. Dat is gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

Versneld proces
Met het versneld proces neemt het CSb de rol van de beoordeling van de subsidieaanvragen en het opstellen van de conceptbeschikking over. Dat vindt plaats op basis van vooraf gemaakte afspraken met de betrokken dienst. Zo wordt onder andere een checklist opgesteld op grond waarvan de beoordeling plaatsvindt. Op deze wijze wordt de subsidieverstrekking uniformer, sneller en efficiënter. In 2019 zijn 575 verleningsprocessen in het versneld proces afgehandeld. In 2020 hebben we 2.649 verleningsprocessen in het versneld proces afgehandeld. Hiermee hebben we te maken met een exponentiële groei en een groeifactor van ruim 4. De versnelde processen zijn van de diensten DSB, DSO, OCW en DPZ.  

Rekenkamerrapport ‘Eerlijk delen’
Eind augustus 2017 heeft de Rekenkamer het rapport ‘Eerlijk delen’ gepubliceerd. In dit rapport staan 6 aanbevelingen, die alle worden opgevolgd. In 2020 zijn de Kadernota subsidies, nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV 2020), Richtlijnen verantwoording subsidies en de modelsubsidieregeling vastgesteld door het college. In 2020 en in 2021 zijn alle diensten bezig met het opstellen van subsidieregelingen om, conform de kadernota subsidies, in 2022 zoveel mogelijk subsidies op grond van een regeling te verstrekken. Het Centraal Subsidiebureau biedt in verschillende vormen advies en ondersteuning bij de totstandkoming van deze regelingen en de uitvoering hiervan.  

Eén Financiële Administratie
Sinds 1 januari 2021 is de hele gemeente overgegaan naar 1 Financiële Administratie. Dit heeft ook consequenties voor de administratie van subsidies. De migratie van processen is zo goed als afgerond.

Haags subsidiesysteem
Het programma van eisen, dat moet dienen voor de aanschaf van een nieuw subsidievolgsysteem, is verder aangescherpt. Inmiddels is er een nieuwe procedure gestart voor de vervanging van het huidige subsidievolgsysteem ABBA door het Cliënt Volgsysteem (CVS). Het doel is een verbetering in de gemeente brede behandeling van subsidies, onder meer door directe koppelingen tussen ICT-systemen. Diezelfde koppeling zorgt er ook voor dat aanvragen digitaal kunnen plaatsvinden en dat de aanvrager zicht houdt op de status van een aanvraag of verantwoording en dat hierover direct gecommuniceerd kan worden. De verwachte opleveringsdatum van het CVS is medio 2021.

Subsidieregister
Het interactieve subsidieregister, zoals dat sinds april 2017 op internet staat, geeft inzicht in de besteding en verantwoording van subsidiegeld. Het register wordt per kwartaal geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01