Paragrafen

Inspraak en participatie

Inspraak en participatie

De raad heeft via schriftelijke vragen het college verzocht te rapporteren over de toepassing van de inspraak- en participatieverordening (RIS170138). Het college heeft in april 2013 bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen (RIS256157) toegezegd om hierover jaarlijks te rapporteren in de programmarekening (RIS256157), omdat versterking van participatie in brede zin een speerpunt is. Het nieuwe college heeft van beleidsparticipatie een belangrijke prioriteit gemaakt. Bij elk beleidsvoorstel dat naar de gemeenteraad gaat is opgenomen of er sprake is (geweest) van een participatieproces en in welke vorm. In de programmarekening wordt jaarlijks (kwantitatief) gerapporteerd hoe vaak welk participatieniveau toegepast is.

Tabel per dienst met overzicht inspraak- en participatietrajecten 2020

Aantal inspraaktrajecten (N=)

22

Totaal aantal participatietrajecten (N=)

76

Raadplegen

Adviseren

Coproduceren

Meebeslissen

Waarvan participatieniveau (n/N)

49

10

1

16

In vergelijking met 2019 zien we in 2020 een vergelijkbaar beeld in het totaal aantal inspraaktrajecten en een lager aantal participatietrajecten (118 in 2019 en 76 in 2020). Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de corona-maatregelen, waardoor fysieke bijeenkomsten niet goed mogelijk waren.   Het niveau raadplegen blijft het meest gebruikte participatietraject (49), adviseren heeft 10 maal plaatsgevonden, coproduceren 1 maal en trajecten voor meebeslissen zijn in 2020 16 maal voorgekomen. Bewonersparticipatie is ook regelmatig toegepast op trajecten in de openbare ruimte. De stadsdelen hebben met bewoners en ondernemers overlegd over investeringen in welzijn en de leefomgeving. Aangezien het hier vaak om kleinere uitvoeringstrajecten gaat binnen bestaande budgetten, vindt geen besluitvorming in de raad plaats. Om deze reden vallen deze trajecten buiten het toepassingsgebied van de verordening en zijn ze ook niet in dit overzicht opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01