Voor u liggen de jaarstukken 2020. Een jaar dat in het teken stond van de gevolgen van Corona. Beelden en verhalen van Coronapatiënten staan in ons geheugen gegrift. Naast de gezondheidseffecten zien we de sociale en economische effecten van het virus op onze stad. De pandemie trekt een zware wissel op onze inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd proberen mensen er het beste van te maken. We zien allerlei initiatieven waar inwoners elkaar helpen en ondersteunen. Ondernemers proberen creatief het hoofd boven water te houden.

De gemeente heeft zo veel mogelijk gedaan om de gevolgen van Corona op te vangen. Door het instellen van een Coronabuffer, het maken van een sociaaleconomisch herstelplan en door bestaande plannen en ambities zo veel mogelijk te blijven uitvoeren. Het Rijk heeft geholpen met compensatie voor het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de Coronacrisis. 

De jaarrekening laat een positief resultaat van ruim € 84 miljoen zien. Op het eerste oog lijkt dat gunstig. Maar schijn bedriegt. Dit resultaat is vooral ontstaan doordat werkzaamheden, activiteiten en uitgaven vertraagd zijn vanwege Corona. Het geld is dus niet over. Het resultaat verhult de werkelijke staat van de gemeentefinanciën. Die is niet rooskleurig. Om de Coronacrisis het hoofd te bieden hebben wij een beroep moeten doen op de Algemene Reserve, onze spaarpot. Die reserve is, afgezet tegen de risico’s, momenteel fors te laag. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de kosten van zorg en jeugdhulp fors opgelopen. Het Rijk vergoedt deze uitgaven onvoldoende. Dat betekent dat een structureel financieel probleem dreigt. Dit probleem raakt alle Nederlandse gemeenten. Den Haag dringt er daarom samen met andere steden bij het kabinet en de formerende partijen op aan om een substantieel bedrag te reserveren zodat wij de voorzieningen voor onze inwoners op niveau kunnen houden.

We hebben in 2020 een stabiel, solide en solidair financieel beleid kunnen voeren. De pandemie is nog niet voorbij, maar met de komst van vaccins gloort er licht aan het einde van de tunnel. We gaan dit jaar verder met investeren zodat we uiteindelijk samen sterker uit deze crisis komen.

Namens het college,


Anne Mulder
Wethouder Financiën

Totale inkomsten Gerealiseerd€ 3.987.156

Een afwijking van € -85.340 ten opzichte van de begroting

Totale uitgaven Gerealiseerd€ 3.898.265

Een afwijking van € -174.230 ten opzichte van de begroting

bedragen x € 1000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01