Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2020  € 3.982,7 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 72,9 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.

        (bedragen x € 1 mln.)

Baten

Rekening
2020

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2020 voor wijziging

Rekening
2019

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.732,9

1.727,5

1.659,9

1.594,5

2. Specifieke uitkeringen

661,4

683,9

415,4

452,9

3. Tarieven, leges en heffingen

151,1

156,5

158,1

155,8

4. Bouwgrondexploitatie

28,4

63,7

48,0

75,3

5. Onttrekkingen aan reserves

567,3

628,2

307,8

396,5

6. Overige inkomsten 

841,6

812,8

209,1

125,5

Totaal

3.982,7

4.072,5

2.798,3

2.800,5

7. Investeringsbijdragen*

72,9

94,1

116,7

111,9

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

(bedragen x € 1 mln.)

Programma's

Rekening 2020 

Begroting 2020 na wijziging

Begroting  2020 voor wijziging

Rekening 2019 

01 - Gemeenteraad

0,04

0,04

0,04

0,04

02 - College en Bestuur

0,2

0,0

0,0

0,9

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

70,2

71,3

68,2

69,9

04 - Openbare orde en Veiligheid

16,6

9,5

6,2

7,1

05 - Cultuur en Bibliotheek

4,8

5,6

7,0

8,3

06 - Onderwijs

49,3

52,3

49,9

53,4

07 - Werk en Inkomen

549,7

536,1

391,5

401,9

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

106,4

139,9

59,5

67,1

09 - Buitenruimte

56,4

55,5

55,9

57,5

10 - Sport

10,2

10,1

9,4

13,5

11 - Economie

3,4

3,5

3,4

5,0

12 - Mobiliteit

8,2

1,6

0,9

4,8

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

113,4

139,4

125,0

94,5

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

12,0

11,4

12,3

15,2

15 - Financiën

677,4

678,3

38,3

3,0

Overzicht Overhead

4,2

2,4

3,2

7,4

Totaal programma's  (excl. dekkingsmiddelen en reserves)

1.682,5

1.716,9

830,6

809,5

Algemene dekkingsmiddelen

12 - Mobiliteit 

67,5

54,2

76,7

69,5

15 - Financiën

1.665,4

1.673,2

1.583,2

1.525,0

Totaal dekkingsmiddelen

1.732,9

1.727,5

1.659,9

1.594,5

Onttrekkingen aan reserves

567,3

628,2

307,8

396,5

Totaal gemeentelijke inkomsten

3.982,7

4.072,5

2.798,3

2.800,5

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1.       De algemene dekkingsmiddelen

        (bedragen x € 1 mln.)

Algemene dekkingsmiddelen

 Rekening 2020

 Begroting 2020 na wijziging

 Begroting 2020 voor wijziging

 Rekening 2019

Algemene uitkering gemeentefonds incl. uitkering Deelfonds Sociaal Domein

1.450,0

1.449,9

1.372,0

1.322,0

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

106,2

106,0

106,0

91,6

Hondenbelasting

2,0

2,2

2,2

2,1

Toeristenbelasting

5,5

9,5

12,2

10,9

Precariobelasting

16,9

16,3

16,3

16,9

Parkeerbelasting

67,5

67,4

76,7

69,5

Dividend (beleggingen)

24,4

23,8

26,9

29,2

Rente

26,2

26,4

23,3

27,3

Erfpachtinkomsten

31,4

23,1

21,4

22,0

Overige dekkingsmiddelen

2,7

2,9

2,9

3,0

Totaal

1.732,9

1.727,5

1.659,9

1.594,5

Gemeentefonds
In 2020 is € 1.450,0 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 83,7% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.In de decembercirculaire 2020 zijn gemeenten door het rijk geïnformeerd over een aanvullend corona compensatiepakket. De commissie BBV heeft in januari 2021 de uitspraak gedaan dat het financiële effect van een deel van dit aanvullende compensatiepakket als opbrengst verwerkt moet worden in de jaarrekening 2021 en dus niet in de jaarrekening van 2020 mag worden verwerkt. Het gaat om de volgende landelijke compensatiemaatregelen (totaal € 442 mln.): Compensatie inkomstenderving na 1 juni, Extra beschikbaar voor Inkomstenderving; Afvalinzameling, Zwembaden en ijsbanen en Verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec).   Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 198,1 mln. in 2020. Dat is 11,4% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2020 bedroeg dit € 24,4 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen, € 26,2 mln. in 2020. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Erfpacht
Er is in 2020 voor € 31,4 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 8,3 mln. meer dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.

Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 2,7 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van
reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

2.       Specifieke uitkeringen

De gemeente Den Haag ontving in 2020 € 661,4 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 22,5 mln. minder dan begroot:

Bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2020

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2020 voor wijziging

Rekening 2019

01 - Gemeenteraad

37

35

35

35

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

914

1.381

0

1.055

04 - Openbare orde en Veiligheid

7.950

8.615

5.145

5.025

05 - Cultuur en Bibliotheek

327

240

240

254

06 - Onderwijs, onderwijsachterstanden

36.007

39.050

36.906

39.507

06 - Onderwijs, voortijdig schoolverlaten

3.118

3.094

3.094

06 - Onderwijs, volwasseneneducatie

4.671

4.534

4.787

7.362

07 - Werk en Inkomen, inkomensregelingen

367.468

354.892

342.784

353.666

07 - Werk en Inkomen, TOZO

136.779

134.540

0

0

07 - Werk en Inkomen, overig

4.435

2.219

3.613

3.133

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, Veilig thuis

16.475

16.712

0

15.860

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, GR GGD

54.706

85.885

0

0

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, Jeugd

4.114

9.486

0

0

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, overig

1.244

1.607

18.395

19.745

09 - Buitenruimte

320

0

0

975

10 - Sport

3.866

5.293

0

3.119

11 - Economie

321

364

164

1.404

12 - Mobiliteit

1.655

0

0

1.324

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

16.006

15.506

0

0

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

150

0

200

270

16 - Overhead

800

397

0

206

Totaal

661.363

683.850

415.363

452.940

Het grootste verschil tussen de begrote inkomsten en de jaarrekening zit bij programma 7 Werk en Inkomen (€ 17,0 mln. meer ontvangen dan begroot), en bij programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid (€ 37,2 mln. minder ontvangen dan begroot). Voor de bijstandsuitkeringen (programma 7) kreeg de gemeente € 12,6 mln. meer dan begroot, en ook voor TOZO is € 2,2 mln. meer ontvangen dan begroot. Voor de gemeenschappelijke regeling GGD (programma 8) is € 31,2 mln. minder ontvangen dan begroot, en voor Jeugd € 5,4 mln. Die verschillen worden toegelicht in de desbetreffende programma’s.

3.       Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 4% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil.

        (bedragen x € 1 mln.)

Tarieven, leges en heffingen

Rekening
2020

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2020 voor wijziging

Rekening
2019

Afvalstoffenheffing

             67,6

                68,1

             67,8

65,0

Rioolrechten

             42,5

                42,4

             42,0

40,6

Bouwleges

             20,8

                24,1

              21,4

21,6

Burgerzaken

                4,4

                   4,4

                5,2

5,5

Sport/zwembaden

                6,4

                  5,0

                8,3

10,1

Bibliotheek-inkomsten

                1,3

                   1,8

                1,8

                  1,7

Tarieven gezondheidszorg

                1,3

                   2,5

                2,0

                  2,1

Overige tarieven

                6,8

                   8,2

                9,7

                  9,2

Totaal

            151,1

              156,5

           158,1

             155,8

4.       Bouwgrond exploitatie

In 2020 is voor € 28,4 mln. aan bijdragen in grondexploitaties ontvangen. Dat is € 35,3 mln. lager dan geraamd. Lagere grondopbrengsten werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties:  Den Haag Nieuw Centraal € 22,8 mln. doordat gronden niet in het vierde kwartaal konden worden geleverd vanwege vertragingen rondom de fietsenkelder en het afronden van de businesscase bovenbouw; GBO Leyweg-Escamplaan (Haga) € 6,9 mln. doordat verkopen niet plaats konden vinden omdat een tijdelijke parkeervoorziening langer in stand moet blijven; Petroleumhaven € 2,9 mln. doordat het verlenen van de omgevingsvergunning en het afronden van de gronduitgifte-overeenkomst meer tijd hebben gekost dan verwacht.
De opbrengsten worden nu verwacht in 2021.

5.       Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2020 voor  € 567,3  mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 628,2 mln.). In 2020 is ook € 1.167,3 mln. aan reserves toegevoegd.

6.       Overige inkomsten  

De gemeente realiseerde in 2020 ook nog € 841,5 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • verkoop Eneco (€ 673,7 mln.)
 • huuropbrengsten (€35,6 mln.)
 • opbrengsten Haeghe Groep (€22,8 mln.)
 • terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 17,0 mln.)
 • vrijval voorzieningen (€ 15,9 mln.)
 • baten ambulancedienst (€ 15,6 mln.)
 • opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. Bouwgrondexploitaties) (€ 15,0 mln.)
 • Inkomens-/kapitaaloverdrachten overige instellingen en personen (€ 8,0 mln.)
 • financiële afwikkeling ontbinding van HTM Beheer B.V. (€ 4,5 mln.)   
 • inkomsten parkeergarage (€ 3,7 mln.)
 • uitgeleend personeel (€ 2,2 mln.)
 • ontvangen omzetbelasting (€ 1,2 mln.)
 • verrekeningen met balansposten en overige inkomsten (€ 26,4 mln.)

7.       Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2020 bedroeg deze bijdrage € 72,9 mln. De belangrijkste zijn:

 • Rotterdamse baan € 38,4 mln.
 • Vervanging riolering € 20,9 mln.
 • Netwerk Randstadrail € 7,9 mln.
 • Meerjarenplan fiets € 3,3 mln.
 • Overig € 2,4 mln.

Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01