Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

De gerealiseerde incidentele lasten en baten per programma in 2020 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

Bedragen x €1.000

Programma's

Lasten

Baten

Lasten

Dotaties

Baten

Onttrekk.

Saldo

1 Gemeenteraad

0

0

0

0

0

2 College en Bestuur

-430

0

0

0

430

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

12.895

0

0

376

-12.519

4 Openbare Orde en Veiligheid

2.311

0

798

0

-1.513

5 Cultuur en Bibliotheek

5.463

0

-3.121

0

-8.584

6 Onderwijs

8.435

0

0

2.567

-5.868

7 Werk en Inkomen

144.520

16.800

136.754

6.520

-18.046

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

75.918

36.800

36.741

1.292

-74.685

9 Buitenruimte

7.551

3.244

-1.595

650

-11.740

10 Sport

2.307

22.200

-3.300

2.550

-25.257

11 Economie

7.930

1.000

-339

1.120

-8.149

12 Mobiliteit

8.987

0

-3.100

1.199

-10.888

13 Stadsontwikkeling en Wonen

62.060

3.579

30.747

17.012

-17.880

14 Stadsdelen Integratie en Dienstverlening

121

983

-800

0

-1.904

15 Financiën

-16.198

1.064.317

779.872

527.918

259.671

16. Overhead

-1.071

0

367

0

1.438

TOTAAL

320.800

1.148.923

973.024

561.204

1.469.723

1.534.228

64.505

Het kengetal structurele exploitatieruimte komt hiermee uit op 0,22 %, wat aangeeft dat Den Haag bijna structureel in evenwicht is. Dit positief kengetal, anders dan begroot (-0,97%), komt met name door het positief resultaat van de Programmarekening. Deze voordelen worden als incidenteel beschouwd en hebben het kengetal positief beïnvloed. Het kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
Hieronder worden eerst de grootste posten inhoudelijk toegelicht, gevolgd door het overzicht waarin alle incidentele lasten en baten uit de jaarrekening, per programma, zijn gespecificeerd.

Coronacrisis

Het uitbreken van Covid-19 in 2020 heeft grote sociale en economische gevolgen op de Haagse samenleving gehad. De financiële effecten zijn enerzijds een stijging van de gemeentelijke uitgaven, denk bijvoorbeeld aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte. Anderzijds zijn er minder inkomsten, omdat er minder parkeergeld of dividend binnenkomt en omdat er minder belasting kan worden geïnd. Om deze effecten op te vangen is in de programmabegroting 2021-2024 een reserve Buffer Impact Coronacrisis ingesteld, dat deels bestaat uit gemeentelijke middelen en deels middelen uit de rijksoverheid. In het najaar van 2020 is ook het Sociaal-economisch herstelplan (RIS306618) vastgesteld en de reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis ingesteld met een invulling van € 17,1 mln. Daarnaast zijn de meerkosten voor het uitvoeren van coronatests door de GGD van € 36,9 mln. en de kosten met betrekking tot de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) van € 1356,4 mln. vergoed door het rijk.

Verkoopopbrengst Eneco
In 2020 is de verkoop van de deelneming Eneco gerealiseerd en heeft de gemeente een verkoopopbrengst ontvangen van € 673,7 mln. Voor deze middelen zijn vijf ‘Eneco’-reserves ingesteld (RIS304225 en RIS305669 ).

Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.

Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen ten laste van reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.

Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de onttrekking aan de reserves op programma Financiën. Deze reserves (o.a. de reserve Grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financiën.

Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.

Reserve Activafinanciering
Een bijzondere centrale reserve is de reserve activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben mogen ook de verrekeningen met de reserve activafinanciering als structureel worden gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, het opnemen van reeds gereserveerde kapitaallasten in de exploitatie of doordat investeringen goedkoper zijn uitgevallen. Zo is het
investeringskrediet van de Rotterdamsebaan naar beneden bijgesteld waardoor per saldo € 4,6 mln. uit de reserve is onttrokken en beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Grote Projecten. Daarnaast is €30 mln. vanuit de reserve activafinanciering in de exploitatie opgenomen, waardoor dit bedrag in de reserve is vrijgevallen.

Reserves onderhoud Vastgoed en onderhoud Sportaccommodaties
Een andere bijzondere reserve is de reserve onderhoud vastgoed en sportaccommodaties. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen. De vrijval is in de meerjarenbegroting 2018-2021 ingezet. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeente brede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten kunnen worden opgevangen.

Op basis van het verwachte onderhoud voor de komende jaren zijn heeft er een onttrekking plaatsgevonden uit de reserve onderhoud sportaccommodaties van € 1,2 mln. en een dotatie aan de reserve onderhoud vastgoed voor € 1,5 mln. De reserves zijn gemaximeerd op respectievelijk € 5,5 mln. (sportaccommodaties) en € 4,5 mln. (vastgoed). In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen respectievelijk het programma Sport wordt nader ingegaan op het geplande onderhoud. De stand van de reserves per 31 december 2020 is € 3,4 mln. voor resultaatsbestemming.

Specificatie per programma

Bedragen x €1.000

Rekening 2020

Programma's

Lasten

Baten

Dotaties

Onttr.

Saldo

Programma 2

Wachtgeldvoorziening Wethouders

-260

260

Plaatsing Juliana beeld

49

-49

Aanvulling tekort programmareserve 2

-219

219

-430

0

0

0

430

Programma 3

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

59

-59

Eén uniforme milieuzone vervuilende bestel- en personenwagens 

664

-664

Subsidie vervuilde auto's en brommers

500

-500

Lasten gedekt uit reserve Grote projecten tbv Energietransitie

10.500

-10.500

Taakmutatie Zero-emissie stadslogistiek

563

-563

Incidentele uitgaven Duurzaamheid gedekt uit reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

376

376

0

Overige diverse kleine posten

233

-233

12.895

0

0

376

-12.519

Programma 4

Intensivering 2019: Veiligheidsprio Burgemeester

1.700

-1.700

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

1.073

1.073

Corona: Extra inzet in openbare ruimte en terugval leges

400

-275

-675

Overige diverse kleine posten

211

0

0

-211

2.311

798

0

0

-1.513

Programma 5

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-492

492

Corona: Huurkorting lokale culturele voorzieningen en steunmaatregelen huurders horeca/retail

-3.121

-3.121

Corona: Extra lasten bibliotheken.

400

-400

Corona: Lokale culturele voorzieningen en cultuurondersteuning

4.000

-4.000

Intensivering 2019: Cultuurinstellingen

840

-840

Uitgaven onrendabele panden

600

-600

Overige diverse kleine posten

115

0

-115

5.463

-3.121

0

0

-8.584

Programma 6

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-607

607

Taakmutaties Meicirculaire 2020: Lerarentekort

1.000

-1.000

Intensivering 2019: Aanpak laaggeletterdheid

1.000

-1.000

Intensivering 2019: Opvang rijksbezuiniging onderw. Achterst.

1.800

-1.800

Intensiveringen 2021: Cofinanciering lerarentekort

650

-650

Invoering frictiekosten samenwerking onderwijs en jeugd.

544

-544

Lasten gedekt uit reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

947

947

0

Lasten gedekt uit reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

1.620

1.620

0

Herfaseringen: Haagse lerarenopleiding

500

-500

Corona: Programmakosten, met name laptopkosten en vergoeden eigen bijdrage

687

-687

Overige diverse kleine posten

294

-294

8.435

0

0

2.567

-5.868

Programma 7

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-213

213

Corona: Extra lasten Tozo / specifieke uitkering Tozo

136.444

136.444

0

Corona: Vergoeden eigen bijdrage kinderopvang

146

-146

Taakmutaties Meicirculaire 2019: Verhoging taalniveau statushouders

620

-620

Taakmutaties Meicirculaire 2020: Participatie - WSW 

1.404

-1.404

Taakmutaties Meicirculaire 2020: Baankansen

722

-722

Uitgaven voor tegenvallers vervanging WeGo4it

765

-765

Dotatie bestemmingsreserve WeGo4IT

-3.500

3.500

0

Intensivering 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand

1.700

-1.700

Intensivering 2019: WSW-SUB  Afdekken tekort HG

1.700

-1.700

Intensiveringen 2020: Armoede voorziening

2.000

-2.000

Corona: Participatie/Sociale werkvoorziening 

1.329

-1.329

Herfaseringen in stand houden Armoedevoorziening

-1.000

1.000

Dotatie bestemmingsreserve STiP 2.0

0

5.000

-5.000

Taakmutaties Decembercirculaire 2019: Perspectief op werk

1.000

-1.000

Lasten gedekt uit reserve Werkoffensief +500

1.520

1.520

0

Dotatie incidentele middelen aan nieuwe reserve Werkoffensief +500 verlagen lasten coalitieakkoord

5.000

5.000

0

Herfasering reserve Werkoffensief +500

3.300

-3.300

Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve (programma Financiën)

-1.249

1.249

Uitgaven Regiodeal gedekt uit reserve Grote projecten (programma Financiën)

588

-588

Werkgeversservicepunt (EU-sub)

310

310

Overige diverse kleine posten

544

-544

144.520

136.754

16.800

6.520

-18.046

Programma 8

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-752

752

Taakmutaties Mei circulaire 2019: Jeugdhulp

11.332

-11.332

Taakmutaties Mei circulaire 2020: Beschermd wonen: verlaging integratie uitkering Wmo

7.777

-7.777

Overige taakmutaties

5.659

-5.659

Intensivering 2019: Jeugd; transformatie naar preventie

1.000

-1.000

Intensiveringen 2020 : Welzijn

1.000

-1.000

Intensiveringen 2021: Verzachtingsgelden/aanzuigende werking WMO

1.500

-1.500

Herfaseringen: Preventiemaatregelen jeugd en wmo

1.000

-1.000

Inzet en dotatie Verzachtingsgelden WMO en Jeugdhulp 

-552

16.000

948

-14.500

Corona: inzet coronareserve met name bij Maatschappelijk opvang en Inhaalzorg jeugdzorg

6.760

-180

-6.940

Corona: Verwachte rijksuiteringen o.a. omzetgaranties

2.942

-2.942

Corona: Specifieke rijksuitkeringen GGD Coronatest 

36.921

36.921

0

Lasten gedekt uit reserve Zorg en Innovatiefonds

344

344

0

Dotatie reserve Maatschappelijk opvang

8.300

-8.300

Dotatie reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang

-400

12.500

-12.100

Overige diverse kleine posten

1.387

-1.387

75.918

36.741

36.800

1.292

-74.685

Programma 9

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-292

292

Corona: Steunmaatregelen huurders horeca/retail

-108

-108

Lasten gedekt uit reserve Werk met Werk en Kunstwerken

650

650

0

Dotatie reserve Werk met Werk en Kunstwerken

3.244

-3.244

Uitgaven gedekt uit programmareserve 9: m.n. Populierenvervangingsplan

3.197

-3.197

Middelen vanuit/naar reserve Activafinanciering

1.323

-1.323

Intensivering 2019: extra Bomen en Groen

2.500

-2.500

Herfasering: Haagse Loper

-250

250

Corona: Toezicht en handhaving, terugval leges en overige coronakosten

512

-2.267

-2.779

Herfasering Openbare ruimte om stadhuis

-190

190

Corona: extra lasten en baten in programma

101

780

679

7.551

-1.595

3.244

650

-11.740

Programma 10

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-1.241

1.241

Dotatie reserve Olympisch Fonds, o.a. voor Invictus Games en Ocean Race

10.200

-10.200

Lasten gedekt uit reserve Olympisch Fonds

2.550

2.550

Taakmutaties Decembercirculaire 2019: Aanvullende rijksbijdrage buurtcoaches/combifunctionarissen 2020.

1.251

-1.251

Dotatie vanuit Eneco reserve Duurzaamheid en Energietransitie naar reserve 

12.000

-12.000

Corona: Verminderde baten sport-en spelaccomodaties

-3.300

-3.300

Overige diverse kleine posten

-253

253

2.307

-3.300

22.200

2.550

-25.257

Programma 11

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-260

260

Corona: Steunmaatregelen huurders congres

-339

-339

Lasten gedekt uit reserve Internationaal & Werving (programma Financiën)

1.317

-1.317

Intensivering 2019: Economie fonds

6.000

-6.000

Vrijval uit reserve Fonds Economische Structuurversterking

870

870

Dotatie reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

-800

1.000

-200

Uitgaven gedekt uit reserve Herfaseringen (programma Financiën)

1.140

-1.140

Uitgaven gedekt uit reserve Grote projecten (programma Financiën)

216

-216

Lasten gedekt uit reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen 

250

250

0

Overige diverse kleine posten

67

-67

7.930

-339

1.000

1.120

-8.149

Programma 12

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-144

144

Overheveling kapitaallasten naar reserve Activafinanciering

-473

473

Uitgaven Verkeersveiligheid

2.850

-2.850

Baten/lasten a.g.v incidentele verhoging parkeerbelasting

1.465

2.600

1.135

Lasten gedekt uit reserve Parkeren en extra onttrekking door vrijval reserve

759

1.199

440

Uitgaven gedekt uit reserve Herfaseringen (programma Financiën)

1.934

-1.934

Corona: hogere lasten toezicht en handhaving en inkomstenderving parkeeropbrengsten

100

-10.200

-10.300

Corona: Uitgaven toezicht en handhaving - aanpassing schoolstraten

700

-700

Baten financiële afwikkeling ontbinding HTM Beheer BV.

4.500

4.500

Afwaardering P+R Forepark

1.569

-1.569

Overige diverse kleine posten

227

-227

8.987

-3.100

0

1.199

-10.888

Programma 13

Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed 

7.470

14.338

6.868

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-50

50

Corona: Steunmaatregelen huurders horeca/retail congres

-150

-150

Diverse uitgaven gedekt uit programmareserve 13 

489

-489

Uitgaven gedekt uit reserve Grote projecten (programma Financiën): m.n. Woningbouwimpuls Binckhorst-Schadevergoeding HAC

9.529

-9.529

Intensivering 2019: Expl. Strategisch vastgoed

2.350

-2.350

Uitgaven gedekt uit reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen (programma Financiën)

724

-724

Lasten gedekt uit reserve Grondbedrijf

6.683

6.683

0

Onttrekking reserve Grondbedrijf tbv dotatie aan reserve Activafinanciering tbv dekking rentelasten 

4

4

Herijking reserves Groei-met-Groei. Vrijval Rreserve Grondbedrijf.

4.000

4.000

Uitgaven gedekt uit reserve Herfaseringen (programma Financiën)

959

-959

Uitgaven gedekt uit reserve Herstructurering reserves (programma Financiën): Reserve Stadsvernieuwing

433

-433

Uitgaven gedekt uit de reserve The Hague World Forum

261

0

0

261

0

Opbrengsten doteren aan reserve omgevingsplan Binckhorst

559

559

0

Lasten gedekt uit reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen

1.912

95

2.007

0

Aanpassing reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen i.v.m. afwaardering en actualisatie pand Amerikaanse ambassade

1.186

500

686

0

Dotatie en vrijval reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen

1.221

1.600

379

Lasten gedekt uit reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

381

619

1.000

0

Actualisatie verkoopresultaat herfasering jaarschijven in reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

1.085

-1.085

Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw (programma Financiën)

14.549

-14.549

Uitgaven gedekt uit de reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

706

30

736

0

Verlaging dotatie reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW i.v.m. herijking opbrengsten meerwaarde vanwege prestatieafspraken met de woningcorporaties

-30

30

Lasten gedekt uit reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

35

35

0

Specifieke uitkering Woninbouwimpuls Binckhorst vanuit BZK (baten OVP)-Schadevergoeding HAC

15.500

15.500

0

Overheveling bijdrage voor Scheveningen Haven  aan reserve Activafinanciering (programma Financiën)

-1.800

1.800

Uitgaven Doublet/Geleenstr. Onderzoek etc.

743

-743

62.060

30.747

3.579

17.012

-17.880

Programma 14

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-342

342

Dotatie aan de reserve verkiezingen.

983

-983

Corona: o.a. extra lasten Toezicht en handhaving en verminderde secretarieleges

981

-800

-1.781

Uitgaven 1e tranche Regiodeal projecten gedekt uit reserve Grote projecten (programma Financiën)

482

-482

Corona: programmasturing lagere lasten Integratie-en programmasturing

-1.000

1.000

121

-800

983

0

-1.904

Programma 15

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

118

-118

Onttrekking uit Algemene reserve t.b.v. afspraken Groei met Groei en tegenvallers Coronacrisis

32.350

32.350

Taakmutaties Gemeentefonds

-80

49.692

49.772

Dotatie reserve Werk met Werk en Kunstwerken uit vrijval kapitaallasten

-2.719

2.719

Herstelplan Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

-2.310

6.450

-4.140

Onttrekking reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve t.b.v. Business case 8 Modern Werkgeverschap en Vitaliteitsvoorziening

650

650

Verkoopopbrengst Eneco

640.420

640.420

Voorfinanciering incidenteel tekort (verkoopopbrengst Eneco)

33.300

33.300

Verrekening voorgaande jaren gemeentefonds

1.984

1.984

Dotatie programmareserves i.v.m. aanvulling negatief saldo

24.415

-24.415

Onttrekking programmareserves t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma

11.581

11.581

Dotatie bespaarde rente aan reserve Activafinanciering

-2.500

2.500

0

Dotatie dekking kapitaallasten aan reserve Activafinanciering: o.a. voor investeringen Masterplan, Amare, Fietsenkelder KJ Plein, Middenboulevard en Zwolsestraat.

85.984

-85.984

Overheveling incidentele dekking van kostendrager Trend naar Activareserve

-7.500

7.500

0

Onttrekking reserve Activafinanciering: overheveling naar reserve Grote Projecten en aanvullende uitruil 

34.600

34.600

Verrekening met reserves Allocatie incidentele middelen

128.518

213.832

85.314

Rente voordelen korte en lange financiering

-1.485

1.485

Vrijval kapitaallastendekking

-3.871

3.871

Incidentele bijstelling gemeentefonds

2.125

2.125

Dividend Eneco

11.256

11.256

Corona: Inzetten post onvoorzien voor tegenvallers door Coronacrisis

-800

800

Corona: Bijstelling dividend HMS, HTM , Stedin en bespaarde rente

-1.302

-1.302

Corona: Bijstelling accres, rijkscompensatie toeristenbelasting en parkeerbelasting (dotatie reserve Buffer Impact Coronacrisis

36.200

36.200

Corona: Extra Algemene uitkering gemeentefonds en dotatie BR Buffer Coronacrisis

4.280

4.280

0

Dotatie gemeentelijk buffer Coronacrisis

81.450

-81.450

Onttrekking reserve Buffer Impact Coronacrisis

60.820

60.820

Onttrekking reserve Co-financiering t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma

702

702

Dotatie reserve Duurzaamheid en energietransitie uit verkoopopbrengst Eneco 

184.120

-184.120

Onttreking reserve Duurzaamheid en energietransitie t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma's

23.000

23.000

Dotatie reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen uit verkoopopbrengst Eneco

50.000

-50.000

Onttreking reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma's

791

791

Gemeentefonds Regiodeal en dotatie BR Grote Projecten

3.900

3.900

0

Dotatie diverse middelen aan reserve Grote Projecten

30.679

-30.679

Onttrekking reserve Grote Projecten t.b.v. dekking van m.n. bouwrente Spuikwartier, Energietransitie, The Hague World Forum

35.247

35.247

Vrijval RGP structurele dekking Amare (bedr.exploitatie)

15.600

15.600

Goedzetten kapitaallasten in jaarschijven in reserve Herfaseringen

-1.500

2.500

1.000

0

Dotaties/onttrekkingen reserve Herfaseringen i.v.m. herfasering incidentele budgetten in beleidsprogramma's

16.234

28.006

11.772

Onttrekking reserve Herstructurering reserves t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma

1.596

1.596

Dotatie reserve Herstructurering reserves i.v.m. vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking

870

-870

Dotatie reserve ICT Impuls waarvan 50% uit verkoopopbrengst Eneco

20.000

-20.000

Overheveling dekking van ICT Impuls naar Activareserve m.b.t. Masterplan

18.400

18.400

Onttrekking reserve Internationaal & Werving (voor uitgaven programma 11 lasten)

1.317

1.317

Onttrekking reserve Onderhoud Sportaccomodaties t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma

1.239

1.239

Dotatie reserve Onderhoud Vastgoed

1.517

-1.517

Dotatie nieuw reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

17.100

-17.100

Onttrekking reserve Taakmutaties t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma

4.541

4.541

Ontrekking uit reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties t.b.v. overheveling naar reserve Activafinanciering m.b.t. Fietsenkelder KJ Plein

13.957

13.957

Dotatie reserve Verbetering duurzame mobiliteit uit verkoopopbrengst Eneco

273.560

-273.560

Onttrekking reserve Verbetering duurzame mobiliteit  t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma's

3.020

3.020

Dotatie reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw uit verkoopopbrengst Eneco

122.740

-122.740

Onttrekking reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw  t.b.v. dekking uitgaven in beleidsprogramma's

25.669

25.669

Rentetoerekening EV/VV

6.768

6.768

0

Corona: Inkomstenderving Toeristenbelasting 

-6.721

-6.721

Incidentele verlaging erfpacht (canonbaten (rente))

-1.000

-1.000

Corona: Inkomstenderving parkeeropbrengsten Parkeergarage Spui

-1.000

-1.000

Overige diverse kleine posten

-319

-30

289

-16.198

779.872

1.064.317

527.918

259.671

Overhead

Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve (programma Financiën)

-2.494

397

2.891

Uitgaven business case 8 Modern Werkgeverschap

221

-221

Intensiveringen 2021: Bestuursondersteuning

300

-300

Corona: Toezicht en handhaving & Communicatiekosten

332

-332

Geprognotiseerd resultaat vastgoed

-175

175

Overhead a.g.v incidentele verhoging parkeerbelasting

235

-235

Uitgaven gemeentekantoor Leyweg gedekt uit reserve Herstructurering reserves (programma Financiën)

297

-297

Overige diverse kleine posten

214

-30

-244

-1.070

367

0

0

1.437

TOTAAL GENERAAL

320.800

973.024

1.148.923

561.204

64.505

De onttrokken bedragen van € 5,5 mln. aan de reserve activafinanciering, € -1,0 mln. aan de reserve Herfaseringen en € 1,6 mln. aan de reserve allocatie incidentele middelen zijn niet meegenomen bij de berekening van het kengetal structurele exploitatieruimte, doordat deze structurele verrekeningen zijn. Ook is het gedoteerd bedrag van € 18,4 mln. aan de activafinanciering niet in deze berekening meegenomen omdat het een reservering voor de volledige afschrijving van de onderliggende activa betreft.
Het verschil in het begroot en gerealiseerd kengetal structurele exploitatieruimte is met name te verklaren door het positief resultaat van de Programmarekening, ondanks dat er meer incidentele middelen zijn aangewend om structurele lasten mee te dekken.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01