Paragrafen

Lokale heffingen

Beleidsmatige ontwikkelingen

Herwaardering onroerend goed (WOZ/OZB)
Alle Haagse onroerende zaken worden jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent dat voor de WOZ-waarde in 2020 is uitgegaan van het waardeniveau op 1 januari 2019. Dit is wettelijk bepaald.

Compensatie OZB voor amateursportverenigingen
Om de financiële armslag van amateursportverenigingen te vergroten en zo de toegankelijkheid van sport te stimuleren, worden sinds 2011 de OZB-lasten van Haagse amateursportverenigingen gecompenseerd. In 2020 zijn 77 verenigingen voor de OZB-lasten gecompenseerd voor een totaal bedrag van afgerond € 0,29 mln.  

Compensatie OZB voor startende ondernemers

De OZB-compensatie voor startende ondernemers stimuleert het ondernemerschap in de stad, en daarmee de lokale economie. In 2020 zijn 168 ondernemers voor de OZB gecompenseerd voor een totaalbedrag van ruim
€ 0,11 mln.

Bedrijveninvesteringszones
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt daarvoor een heffing in die alle ondernemers in de BIZ moeten betalen. Met 22 BIZ-gebieden (stand 31 december 2020) waarvan 20 winkelgebieden en 2 bedrijventerreinen, die gezamenlijk ruim € 5 mln. investeren voor een periode van vijf jaar, is de BIZ in Den Haag een succes gebleken. De gemeente Den Haag stimuleert de invoering van de BIZ omdat dit een belangrijk instrument is om de aantrekkingskracht van winkelgebieden en bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat in de stad als geheel te verbeteren. Uitgangspunt blijft dat een BIZ een instrument van, voor en door ondernemers (en/of eigenaren) is. Het Haags Retailpunt wordt ingezet om BIZ-initiatieven te ondersteunen. Tevens worden kwartiermakers beschikbaar gesteld voor kansrijke gebieden die een BIZ willen starten.

Groene leges
Voor uitvoering van de pilot ‘groene leges’ is er met ingang van 1 januari 2018 de Regeling vermindering leges voor duurzame bouwplannen. Voor bouwplannen die aan bepaalde duurzaamheidsvereisten voldoen, geldt een (gedeeltelijke) teruggaaf van de leges. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020. Om duurzame bouwplannen in Den Haag te blijven stimuleren, heeft de raad op 19 december 2019 besloten om de huidige regeling te verruimen en op te nemen in een nieuwe regeling, die zal gelden tot 1 januari 2022 (RIS303682). De verruiming is met name bedoeld om een grotere impuls te geven aan het aantal middelgrote en grote duurzame bouwprojecten.

Regeling vermindering bouwleges sociale woningbouw
De aantallen gerealiseerde sociale huurwoningen in Den Haag blijven de laatste jaren achter bij de ambities. Om  de realisatie van sociale huurwoningen waar mogelijk te versnellen en te faciliteren, heeft de raad op 19 december 2019 de ‘Regeling vermindering leges Den Haag 2020’ vastgesteld (RIS303682). Op basis van deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2020 een legesvermindering van € 2.000 per gebouwde sociale huurwoning verleend.

Beleidsmaatregelen Coronacrisis
Om mkb en werknemers de crisis door te helpen, heeft Den Haag in maart 2020 aanvullend op de maatregelen die het rijk heeft genomen, een lokaal steunpakket opgesteld (RIS304997). Met dit steunpakket wil Den Haag binnen haar mogelijkheden burgers en ondernemers die financieel getroffen zijn zoveel mogelijk ontzien. Onderdeel van dit steunpakket zijn maatregelen bedoeld voor inwoners en ondernemers die door de Coronacrisis moeite hebben hun gemeentelijke belastingen tijdig te betalen. Voor hen is er coulance en biedt Den Haag voor de lokale belastingen ruimhartige mogelijkheden tot gespreide betaling en uitstel van betaling. Ook is de invorderingsrente verlaagd van 4% naar praktisch nihil en zijn ter verzachting van de invordering van openstaande schulden, beslagleggingsacties tijdelijk opgeschort.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01