Paragrafen

Lokale heffingen

Samenhang met programma's en paragrafen

De lokale heffingen worden in hoofdzaak begroot in de programma’s 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie (afvalstoffenheffing inclusief kwijtschelding), 09 – Buitenruimte (rioolheffing), 12 – Mobiliteit (parkeerbelasting), 13 - Stadsontwikkeling en Wonen (leges omgevingsvergunning) en 15 – Financiën (onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting).

Voor het heffen en innen van belastingen (de zogenoemde perceptiekosten), is 10,9 mln. begroot aan lasten en € 4 mln. aan dwanginvorderingsbaten. In de realisatie is sprake van € 9,5 mln. aan lasten en € 4,4 mln. aan dwanginvorderingsbaten. De perceptiekosten van de heffingen/belastingen worden verantwoord in de betreffende programma’s.

De paragraaf Gemeentelijke inkomsten geeft een totaaloverzicht van de gemeentelijke baten, inclusief de baten uit de gemeentelijke heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01