Jaarverslag

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Samenstelling programma (obv gerealiseerde lasten incl. dotaties aan reserves

109,6 mln.

Samenstelling dekkingprogramma (obv gerealiseerde baten incl. ontrekkingen aan reserves)

109,6 mln.

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

Lasten
29% van de lasten is voor subsidiëring van welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen. Daarnaast gaat 10% naar activiteiten voor het openbaar groen, beheer en onderhoud van speelvoorzieningen en strandbeheer. Zo’n 19% van de lasten heeft betrekking op de uitvoering van burgerzaken en de frontoffice, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, basisregistratie personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. In 2020 is 12% uitgegeven aan subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en activiteiten van het actieplan burgerparticipatie.

Baten
Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt uit de algemene middelen. De specifieke opbrengsten binnen dit programma zijn circa 10%. Dit gaat vooral om circva 4% legesopbrengsten. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van gemeentegrond, zoals bouwterrein, huuropbrengsten voor standplaatsen, verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Actuele begroting 2020

Resultaat 2020

Ontwerp begroting 2020

Rekening 2019

Lasten

108.609

108.511

98

N

104.531

113.167

Baten

12.036

11.392

644

V

12.300

15.217

Saldo exclusief reserves

96.573

N

97.118

N

545

V

92.231

N

97.949

N

Dotaties aan reserves

983

983

0

-

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

-

0

0

Saldo inclusief reserves

97.556

N

98.101

N

545

V

92.231

N

97.949

N

Resultaat

Het resultaat op dit programma is in totaal € 0,5 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 0,6% van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Door een vermeende fraude bij burgerzaken is een nadelig resultaat ontstaan van € 0,6 mln.;
 • Er is een voordeel op verkiezingen van € 0,56 mln. dat volgens de richtlijn na de oplevering van de jaarrekening 2020 dient te worden verrekend met de bestemmingsreserve;
 • Er is een nadeel resultaat op het stadsdeelbudget inrichting en onderhoud buitenruimte van € 0,7 mln. door minder vergoedingen voor verhuren van openbare ruimte (oa Amare) en standplaatsen (o.a. kiosken);
 • Er is een voordelig resultaat op het stadsdeelbudget openbaar groen en openluchtrecreatie van € 0,4 mln. vanwege een incidentele meevaller op het groenonderhoud;
 • Er is een voordelig resultaat op leefbaarheid en bewonersparticipatie van € 0,4 mln. dat samenhangt met de kosten voor de organisatie van Regiodeal Zuidwest;
 • Het Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid heeft een voordeel van € 0,4 mln. Dit voordeel hebben we gebruikt om een aantal nadelen binnen het gehele programma 14 budgettair op te vangen.

Afwijkingen ten opzichte van 2019?

 • Het nadelig resultaat op het Stadsdeelbudget inrichting verkeer is in 2020 gestegen naar € 0,4 mln. In 2019 is deze grotendeels gecompenseerd door programma 12 Mobiliteit;
 • In 2020 zijn minder verkiezingslasten gemaakt ten opzichte van 2019. In 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten georganiseerd. In 2020 vonden geen verkiezingen plaats en zijn er alleen voorbereidingskosten gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021;
 • De secretarieleges zijn ten opzichte van 2019 met 24% afgenomen. Deze daling was deels voorzien omdat de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar is verlengd, maar de daling is versterkt door de coronamaatregelen.

Corona-effecten

 • Voor de Tweede Kamerverkiezingen is vanuit het Rijk een compensatie voor de coronamaatregelen ontvangen van € 0,983 mln. In de decembercirculaire is een tweede compensatie voor 2021 van € 0,56 mln. toegekend;
 • De secretarieleges zijn in 2020 via een begrotingsactualisatie incidenteel met € 0,8 mln. naar beneden bijgesteld;
 • Veel participatieprojecten hebben niet kunnen plaatsvinden door de coronacrisis;
 • Onder Leefbaarheid en bewonersparticipatie heeft programma 14 een nadelig resultaat van € 0,4 mln. ten opzichte van de begroting gerealiseerd als gevolg van Corona Crowd Control;
 • Er is een voordelig resultaat geboekt van € 0,6 mln. op Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers door minder uitgaven op deze uitgaven in verband met de Coronacrisis;

Stadsdelen

Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

25.561

341

25.220

N

Begroting 2020

25.644

72

25.572

N

Resultaat

83

V

269

V

352

V

Lasten en baten

In 2020 is € 18,7 mln. uitgegeven aan het onderhoud van openbaar groen. Het gaat om planmatig onderhoud van het wijk- en buurtgroen in de Haagse wijken, het beheer en onderhoud van de bomen in Haagse straten en het onderhoud van grote groengebieden, zoals recreatiegebied Madestein en stadspark Zuiderpark. Het gaat ook om de incidentele inzet op kwaliteitsverbetering van wijk- en buurtgroen. Daarnaast is er € 4,8 mln. besteed aan speelvoorzieningen waarvan € 0,6 mln. betrekking heeft op kapitaallasten voor aangelegde speelvoorzieningen en € 3,7 mln.  samenhangt met het kwalitatief op peil houden van de 594 (2020) bestaande speelplekken. De overige laste van € 2,0 mln. betreffen de werkzaamheden strandbeheer en het beheer van grachten en vaarten (maaien van oevers).

De baten hebben voor € 0,1 mln. betrekking op opbrengsten en bijdragen voor groen en voor € 0,2 mln. op verrekening van lasten nutsvoorzieningen met strandtenthouders.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget openbaar groen en openluchtrecreatie €
 0,3 mln. V/I

Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting wordt verklaard door een incidentele meevaller bij de afrekening met de aannemer voor het groenonderhoud.

 
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

26.548

1.538

25.010

N

Begroting 2020

27.631

1.539

26.092

N

Resultaat

1.083

V

1

N

1.082

V

Lasten en baten

In 2020 is er € 26,5 mln. besteed aan de inzet van welzijns-, jeugd- en opbouwwerkers en de club- en buurthuizen.

In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor welzijn. Hiervan is bij de begrotingsactualisatie € 0,53 mln. toegevoegd aan het stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers (RIS307129). De resterende onderbesteding van € 0,1 mln. is ontstaan doordat een aantal projecten uitde subsidieregeling Kleinschalige, wijkgerichte innovatieve welzijnsinitiatieven in verband met corona niet konden worden uitgevoerd.

Op de onderhoudskosten, beheerlasten en kapitaallasten van de welzijnspanden hebben we een positief resultaat behaald van € 0,4 mln. doordat op de begrote onderhoudskosten € 0,3 mln. minder is uitgegeven en daardoor ook een voordeel voor de berekende apparaatskosten ontstond.

De baten betreffen de huuropbrengsten uit verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen.

Leefbaarheid en bewonersparticipatie

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

13.636

44

13.592

N

Begroting 2020

13.998

0

13.998

N

Resultaat

362

V

44

V

406

V

Lasten en baten

Ondanks corona hebben we samen met bewoners- en maatschappelijke organisaties activiteiten georganiseerd die uiteindelijk een totaal van € 13,6 mln. bedroegen. Hiervan hebben we voor € 1,1 mln. aan CoronaCrowd Control maatregelen en activiteiten uit gegeven en € 0,5 mln. aan de Regiodeal Zuidwest.
 

Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

11.052

2.502

8.550

N

Begroting 2020

9.547

1.666

7.881

N

Resultaat

1.505

N

836

V

669

N

Lasten en baten

In 2020 is ruim € 8,8 mln. besteed aan het onderhoud van wegen, straten en pleinen. Bijna € 2 mln. is besteed aan straatreiniging en overige zaken voor het gebruik van de openbare ruimte.
Aan de batenzijde is € 2,5 mln. ontvangen voor vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg en voor verhuringen van de openbare ruimte. Waardoor een deel van de extra lasten zijn gedekt

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget inrichting en onderhoud buitenruimte € 0,7 mln. N

De extra kosten die zijn gemaakt voor het onderhoud en straatreiniging zijn ondanks de meeropbrengsten baten niet voldoende om de extra kosten (lasten) te dekken.

 
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

1.803

0

1.803

N

Begroting 2020

1.366

0

1.366

N

Resultaat

437

N

0

437

N

Lasten en baten

In 2020 is € 0,6 mln. besteed aan kleinschalige herinrichtingen en aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners. Daarnaast is er voor € 0,8 mln. besteed aan het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek. Het nadelige resultaat is het gevolg van hogere lasten dan gepland.
 

Stadsdeelbudget Milieubeheer

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

672

0

672

N

Begroting 2020

617

0

617

N

Resultaat

55

N

0

55

N

In 2020 is er € 0,6 mln. besteed aan graffitibestrijding.

Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

399

0

399

N

Begroting 2020

799

0

799

N

Resultaat

399

V

0

399

V

Lasten en baten

In 2020 is er € 0,3 mln. uitgegeven aan kleinschalige initiatieven in de 8 stadsdelen en aan het opstellen, analyseren en uitwerken van de leefbaarheidsscans. Ook is het project De Gulden Klinker voor € 0,1 mln. bekostigd. Het Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid heeft een voordelig resultaat van € 0,4 mln. Dit voordeel hebben we gebruikt voor de personele inzet op andere activiteiten binnen het programma en dezer lasten worden verantwoord bij overzicht overhead.

Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

331

45

285

N

Begroting 2020

431

0

431

N

Resultaat

101

V

45

V

146

V

Lasten en baten

In 2020 is voor € 0,4 mln. besteed aan het ondersteunen van de bewonersinitiatieven veiligheid, inclusief de bijdrage voor buurtbemiddeling en mediation.

Volwasseneneducatie (inburgering)

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

1.162

2

1.160

N

Begroting 2020

1.170

0

1.170

N

Resultaat

8

V

2

V

10

V

Lasten

Aan volwasseneducatie is € 1,2 mln. besteed. Daarvan is € 0,7 mln. besteed aan trajecten voor basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden). Daarnaast is voor circa € 0,3 mln. subsidie verstrekt aan verschillende instellingen die taalactiviteiten voor volwassenen aanbieden en is er € 0,2 mln. besteed aan apparaatslasten.

Media

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

1.957

28

1.929

N

Begroting 2020

1.935

0

1.935

N

Resultaat

22

N

28

V

6

V

Lasten

De omvang van de totale uitgaven aan media bedraagt € 1,9 mln. Van dit bedrag is circa € 1,3 mln. middels subsidies verstrekt aan diverse omroepen. De apparaatslasten bedragen circa € 0,6 mln.

Integratie en Burgerschap

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

2.963

26

2.937

N

Begroting 2020

3.295

68

3.227

N

Resultaat

332

V

42

N

290

V

Lasten

De omvang van de totale uitgaven aan integratie bedragen circa € 3,0 mln. Van dit bedrag is circa € 1,5 mln. aan subsidies verstrekt. De apparaatslasten bedragen circa € 0,6 mln.

Toelichting op financiële resultaten                   € 0,3 mln. V/I

Integratie en burgerschap heeft door minder subsidie uitgaven een incidenteel voordeel door de coronacrisis van € 0,3 mln. V/I

 
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

1.334

51

1.283

N

Begroting 2020

910

0

910

N

Resultaat

424

N

51

V

373

N

Lasten en baten

De lasten bestaan voornamelijk uit de subsidieverstrekkingen aan de stichting Vluchtelingenwerk en het Haags Noodfonds. De baten in 2020 zijn de ontvangen eigen bijdragen van nieuwkomers voor de
participatieverklaringstrajecten.

Toelichting op financiële resultaten    Asielzoekers en vluchtelingenbeleid € 0,37 mln. N/I

In 2020 is er op de activiteit Asielbeleid sprake van een incidenteel nadeel van €0,37, mln. Dit komt grotendeels voort uit een subsidie voorschot, waarbij een hogere instroom was berekend dan gerealiseerd. Het te veel uitbetaalde bedrag zal in de verantwoording en daarmee de vaststelling vrijvallen in 2021.

 
Dienstverlening

Burgerzaken

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

19.609

539

19.070

N

Begroting 2020

18.728

250

18.478

N

Resultaat

881

N

289

V

592

N

Toelichting financieel resultaat Burgerzaken   € 0,6 mln. N / I

Lasten en baten

De lasten in 2020 hebben betrekking op burgerzaken en de frontoffice, zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie van personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. De baten betreffen tegemoetkomingen voor landelijke taken verkiezingen, maar ook projecten Verkiezingen en een bijdrage voor het Vestigingsregister.

 • In 2020 zijn geen verkiezingen uitgevoerd, maar zijn er voorbereidingen getroffen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Het structurele verkiezingenbudget bedroeg € 2,5 mln., waarvan € 2,3 mln. wordt verantwoord in programma 14 en € 0,2 mln. bij overhead. Dit verkiezingsbudget kent een voordelig resultaat van € 0,56 mln.. Conform de ‘Algemene verordening financieel beheer en beleid gemeente Den Haag 2019 ’ wordt het voordelige resultaat aan de bestemmingsreserve verkiezingen toegevoegd.
 • Daarnaast heeft de gemeente € 0,983 mln. incidentele compensatie ontvangen voor extra kosten vanwege corona. Deze is bij de begrotingsactualisatie reeds toegevoegd aan de bestemmingsreserve verkiezingen.
 • Een aanpassing van de regelgeving bij het vervangend briefstembewijs was niet begroot. Hiervoor is via de decembercirculaire 2020 € 0,460 mln. toegezegd, waarvan in 2020 reeds € 0,2 mln. is uitgegeven. De werkzaamheden lopen door tot en met 2021.
 • Door een vermeende fraude bij Burgerzaken is een nadelig resultaat ontstaan van € 0,6 mln. Hierop is een strafrechtelijk en integriteitsonderzoek gestart. Afhankelijk van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek kan worden overgegaan tot het instellen van een vordering om het geld terug te krijgen (RIS307566 ).
 • Het overig resultaat bestaat uit diverse voor- en nadelen, per saldo € 0,2 mln. nadelig.

Baten secretarieleges

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

2.564

6.920

4.356

V

Begroting 2020

3.421

7.797

4.376

V

Resultaat

857

V

877

N

20

N

Lasten en baten

In totaal is er € 6,9 mln. aan leges ontvangen, waarvan de gemeente € 2,6 mln. heeft afgedragen aan de rijksoverheid. De realisatie is nagenoeg volgens de begroting 2020.

Door corona zijn er minder mensen geholpen aan de balies dan verwacht. Dat heeft geresulteerd in lagere inkomsten en uitgaven. Met ingang van 1 juli zijn maatregelen getroffen (o.a. verruimde openingstijden) om de inkomstenderving te beperken. Via de begrotingsactualisatie is er vanuit de coronabuffer een compensatie ontvangen voor het gemeentelijke deel in de baten. De afdracht aan de rijksoverheid is in de begrotingsactualisatie, zowel bij de baten als de lasten, echter niet gecorrigeerd. Hoewel de impact hiervan op het resultaat per saldo nihil is, ontstaat hierdoor wel een verschil in resultaat bij de baten en lasten.

Reserves, voorzieningen en investeringen

bedragen x € 1.000

Reserves

Begin

Rekening 2020

Begroting 2020

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Bestemmingsreserve verkiezingen

0

983

983

983

983

0

Totaal

0

983

983

983

983

0

 

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Rekening 2020

Begroting 2020

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Economisch nut:

Key2BZ

208

208

194

194

Maatschappelijk nut:

Speelvoorzieningen

98

98

101

101

Wijkpark Cromvliet

1.950

1.950

2.479

2.479

Totaal

2.256

0

2.256

2.774

0

2.774

Speelvoorzieningen
De speelvoorzieningen zijn geplaatst in 2020.

Wijkpark Cromvliet
In het meerjarig investeringsplan is het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. Op basis van het bestuurlijk vastgestelde voorontwerp (RIS 298738) is de uitvoering in 2018 gestart. Dit loopt door in 2019, 2020 en door corona 2021. In 2021 zal de uiteindelijke oplevering plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01