Jaarverslag

Financiën

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Op dit programma verantwoordt de gemeente de algemene dekkingsmiddelen. Het overgrote deel van deze baten betreft de bijdrage uit het Gemeentefonds van het Rijk. Andere baten zijn belastingen (waarvan de onroerendezaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden partijen en erfpacht.

De grootste lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves, en de betaalde en toegerekende rente. Daarnaast vallen onder dit programma de gemeentebrede reserves. Het gaat hierbij onder andere om de reserves: grote projecten, allocatie incidentele middelen, herfaseringen, buffer coronacrisis, sociaal economisch herstelplan en ‘Eneco’-reserves.
 
Belangrijkste resultaten in 2020

·          In 2020 is de verkoop van de deelneming Eneco gerealiseerd en heeft de gemeente een verkoop-opbrengst ontvangen van € 673,7 mln.. Voor deze middelen zijn vijf ‘Eneco’-reserves ingesteld (RIS304225 en RIS305669);
·         In 2020 is de uitkering uit het gemeentefonds ontvangen van circa € 1,45 mld.;
·         Het beheer van de leningenportefeuille, beleggingen en deelnemingen met een omvang van € 1,7 mld.;
·         De balanswaarde bij erfpacht is vanwege de afkoop van eeuwigdurende canonbetaling met € 15,0 mln. verlaagd;

  • Den Haag is de gemeente met de laagste woonlasten van de grote gemeenten.

 
Als gevolg van Corona zijn de volgende effecten op het gevoerde beleid te melden:

  • In het voorjaar van 2020 werd de gemeente geconfronteerd met de coronacrisis. In 2020 heeft deze crisis een belangrijke plek gekregen in de P&C-cyclus. Bij de voorjaarsnota 2020 (RIS305404 ) is een eerste financiële impactanalyse opgesteld, deze is geactualiseerd bij de 8-maandsrapportge (RIS306618 ) en heeft geleid tot een bijstelling van de begroting (RIS307129 ). Hierin zijn ook de compensatie(regelingen) uit de steunpakketten van het Rijk meegenomen.
  • Om de financiële impact van de Coronacrisis op te vangen, zijn in 2020 gemeentebreed twee reserves ingesteld: de reserve Buffer Coronacrisis en de reserve Sociaal Economisch Herstelplan.

Indicatoren en kengetallen

Effect indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2020

Begroting 2020

Positie op de ranglijst van gemeentelijk woonlasten van de grote gemeenten

Positie 1

Positie 1

Positie in top 3

 
Den Haag vindt het belangrijk om de (woon)lasten voor burgers en bedrijven laag te houden. Den Haag heeft in 2020 de laagste woonlasten van de grote gemeenten (meer dan 90.000 inwoners). Dat blijkt uit het woonlastenonderzoek 2020 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De onroerendezaakbelasting (OZB) is in 2020 naast de trendmatige stijging (trend 2020: 3,3%),
éénmalig extra verhoogd met € 10 mln.. De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn in 2020 gecorrigeerd voor inflatie. De inflatiecorrectie bedroeg 3,3%.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01