Jaarverslag

Financiën

Samenstelling programma (obv gerealiseerde lasten incl. dotaties aan reserves

193,7 mln.

Samenstelling dekkingprogramma (obv gerealiseerde baten incl. ontrekkingen aan reserves)

2.876,7 mln.

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen

 
Toelichting op de lasten:
De grootste lasten op het programma Financiën zijn de dotaties aan reserves, de betaalde en toegerekende rentelasten. De dotaties aan reserves zorgen ervoor dat de gemeente geld beschikbaar houdt voor uitvoering van beleid in toekomstige jaren.

Toelichting op de baten:
De gemeente verantwoordt in 2020 binnen het programma Financiën € 2.342,7 mln. aan baten en € 534 mln. aan onttrekkingen uit reserves, totaal € 2.876,7 mln..  Baten van het Rijk vormen 50% van het totaal; dit is de bijdrage vanuit het gemeentefonds. De belastingen maken 5% uit van de baten. De belangrijkste daarvan is de onroerende zaakbelasting (OZB). Van de baten bestaat 24% uit overige inkomsten (voornamelijk opbrengst Eneco), en 2% uit externe rente vanuit geldleningen (kort en lang) en winstuitkeringen van verbonden partijen. Bij winstuitkeringen gaat het om dividend vanuit onze deelnemingen. De onttrekkingen uit reserves maken 19% uit van de dekking.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Actuele begroting 2020

Resultaat 2020

Ontwerp begroting 2020

Rekening 2019

Lasten

47.289

37.460

9.829

N

67.110

33.105

Baten

2.342.733

2.351.514

8.781

N

1.621.423

1.527.968

Saldo exclusief reserves

2.295.444

V

2.314.054

V

18.610

N

1.554.313

V

1.494.863

V

Dotaties aan reserves

1.082.699

1.101.878

19.179

V

187.681

306.218

Onttrekkingen aan reserves

534.015

562.852

28.837

N

260.966

361.570

Saldo inclusief reserves

1.746.759

V

1.775.027

V

28.268

N

1.627.598

V

1.550.216

V

Toelichting resultaat op hoofdlijnen
Het programma Financiën sluit af met een resultaat van € 28,3 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste resultaten zijn:

 • € 8,6 mln. lagere baten algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit is te verklaren uit de zogeheten 'Haagse aantallen’; de bevolkingsgroei van Den Haag was in 2020 aanmerkelijk lager dan gedacht.
 • € 6,8 mln. hogere baten algemene uitkering door niet begrote taakmutaties uit de decembercirculaire 2020. Van deze taakmutaties is € 5,5 mln. gerelateerd aan Corona.
 • € 9,6 mln. nadelig resultaat door lagere onttrekkingen uit de gemeentebrede projectreserves. De lagere onttrekking uit de gemeentebrede projectreserves hangt samen met even grote voordelen op de desbetreffende beleidsprogramma’s. Gemeentebreed is het resultaat neutraal.
 • € 5,1 mln. lagere baten als gevolg van inkomstenderving op dit programma als gevolg van Corona. Het betreft toeristenbelasting (€ 4,0 mln.) en de parkeergarage Spui (€ 1,1 mln.).
 • € 13,2 mln. nadeel als gevolg van het niet realiseren van de begrote rijkscompensatie voor de inkomstenderving parkeerbelasting. Het financiële effect van het aanvullende compensatiepakket mag pas als opbrengst verwerkt worden in de jaarrekening 2021. Hierdoor is er in 2020 een nadeel op de baten van € 13,2 mln. ontstaan. Dit nadeel dient in relatie te worden gezien met de resultaten op parkeerbelasting op het programma Mobiliteit.
 • Het nadeel op dit onderdeel van € 2,3 mln. hangt samen met een evengroot voordeel op  programma 13 – Stadsontwikkeling omdat de dotatie aan de bijbehorende voorziening niet is gerealiseerd.

Afwijkingen ten opzichte van 2019
De uitkomst 2020 verschilt ten opzichte van 2019. De toename van de baten (€ 817,0 mln.) komt met name door de verkoopopbrengst van de deelneming Eneco (€ 673,7 mln.) en een hogere algemene uitkering gemeentefonds (€ 128,0 mln.). Hiertegenover staan op andere beleidsprogramma's ook hogere lasten als gevolg van onder andere inflatie en groei van de stad. Het volume aan dotaties en onttrekkingen aan de reserves uit dit programma verschilt van jaar tot jaar. Dit hangt voornamelijk samen met nieuw beleid en herfaseringen per begrotingsjaar (reserves Allocatie incidentele middelen nieuw beleid), mutaties in de reserve Activafinanciering en de Algemene reserve (zie onderdeel 'Reserves, voorzieningen en investeringen').

Toelichting effecten Corona

 • HTM mocht door de lagere reizigersinkomsten als gevolg van Corona geen dividend in 2020 uitkeren. De hierdoor verwachte inkomstenderving  is bij de voorjaarsnota 2020 (RIS305404 ) ingeschat op € 3,0 mln. nadelig. In de begrotingsactualisatie 2020 is het te ontvangen dividend naar nihil bijgesteld. Omdat er daadwerkelijk geen dividend is uitgekeerd bedraagt de inkomstenderving voor de gemeente Den Haag op dit onderdeel € 3 mln. nadelig. In 2021 wordt bekend of de gemeente hiervoor een compensatie van het rijk ontvangt.
 • De gemeente is, in verband met corona, tot 1 juni 2020 gecompenseerd voor de inkomstenderving parkeerbelasting en toeristenbelasting via de algemene uitkering. Het Rijk heeft ook toegezegd reële compensatie te geven voor de inkomstenderving vanaf 1 juni. Bij de begrotingsactualisatie is deze aanvullende verwachte inkomstenderving op parkeerbelasting (€ 13,2 mln.), toeristenbelasting (€ 5,0 mln.) en parkeeropbrengsten parkeergarage Spui (€ 1,0) als baten geraamd op programma Financiën en toegevoegd aan de reserve Buffer Coronacrisis. Deze middelen zijn ook in de begroting onttrokken aan de reserve Buffer Coronacrisis ten behoeve van de bovengenoemde activiteiten.
  Echter heeft de commissie BBV in januari 2021 een uitspraak gedaan dat het financiële effect van het aanvullende compensatiepakket als opbrengst verwerkt moet worden in de jaarrekening 2021 en dus niet in de jaarrekening van 2020 mag worden verwerkt. Hierdoor is er in 2020 een nadeel op de baten van € 19,2 mln. ontstaan. Dit nadeel dient in relatie te worden gezien met de resultaten op de diverse onderdelen, waardoor de financiële effecten op dit programma als volgt zijn: Parkeerbelasting (€ 13,2 mln. N., hangt samen met programma Mobiliteit), Toeristenbelasting (€ 4,0 mln. N.), Parkeergarage Spui (€ 1,1 mln. N.). Voor de daadwerkelijke tekorten verwacht de gemeente een reële bijdrage van het rijk in 2021 te ontvangen. Tegelijkertijd is er sprake van een neutrale ontwikkeling in relatie tot de reserve Buffer Coronacrisis. Omdat de rijkscompensatie niet in 2020 mag worden verantwoord, ontstaat er een voordeel op de begrote dotatie van € 19,2 mln. aan de reserve Buffer Coronacrisis. Hier tegenover staat een evengroot nadeel op de begrote onttrekking, per saldo neutraal.

Waar bestaan de kosten uit?
Financiële verantwoording per activiteit

Algemene uitkering

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

0

1.449.980

1.449.980

V

Begroting 2020

0

1.449.859

1.449.859

V

Resultaat

0

121

V

121

V

In 2020 is aan algemene uitkering € 1,45 mld. ontvangen. 

Toelichting financieel resultaat   € 0,1 mln.   V/IS
Het voordeel op het gemeentefonds bedraagt in 2020 € 0,1 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • 'Haagse aantallen'   € 8,6 mln.   N/S

  Er is een structureel nadeel van € 8,6 mln. ontstaan op de zogeheten ‘Haagse aantallen’ van de verdeelmaatstaven in het gemeentefonds voor 2020. Dit is een verzamelnaam voor allerlei ontwikkelingen die met onderliggende aantallen van de verdeelmaatstaven te maken hebben. In de begroting gaat de gemeente Den Haag ervan uit dat de stad even snel groeit als het land - in alle opzichten: inwoners, woz-waarde, jongeren enz. De bevolkingsgroei van Den Haag was in 2020 lager dan gedacht - het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigde dat op 5  januari 2021 in het persbericht 'Bevolkingsgroei grotere steden stokt door lagere immigratie'. Grotere steden hadden daar meer last van dan gemiddeld. Ter illustratie: het nadeel betreft circa 0,6% van het totaalbedrag van het gemeentefonds over 2020.

 • Taakmutaties decembercirculaire   € 6,8 mln.   V/I
 • Op taakmutaties uit de decembercirculaire 2020 heeft de gemeente € 6,8 mln. meer ontvangen. Hiervan is € 5,5 mln. gerelateerd aan Corona. Een taakmutatie houdt in dat de gemeente meer geld van het Rijk krijgt, maar dat hier tegenover meer taken en dus meer lasten voor de gemeente staan. Op grond van verslaggevingsvoorschriften dient de gemeente de taakmutaties in 2020 als baat te verantwoorden. Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling niet meer in de begroting verwerkt kon worden en komt daarom nu tot uitdrukking als een positief resultaat. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit deel van het positieve resultaat 2020 in 2021 nodig is om de extra lasten voor de taakmutaties te dekken. De taakmutaties die hier betrekking op hebben (> € 0,5 mln.) betreffen: Nacalculatie overgang WMO naar Wlz (€ -0,6 mln.), Kiezers in buitenland (€ 1,5 mln.), Re-integratie (€ 2,9 mln.), Continuïteit WMO en jeugdzorg (€ 0,5 mln.) en Crisisdienstverlening (€ 0,6 mln.).
 • Verrekening voorgaande jaren   € 1,9 mln.   V/I

  Ook heeft de gemeente € 1,9 mln. ontvangen omdat de ‘Haagse aantallen’ van de voorgaande jaren hoger zijn dan verwacht. Dit zijn landelijke nacalculaties die vooraf moeilijk in te schatten zijn.

Trend en overige gemeentebrede reserveringen

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

936.282

448.067

488.215

N

Begroting 2020

956.738

476.904

479.834

N

Resultaat

20.457

V

28.837

N

8.381

N

In het onderdeel 'Reserves, voorzieningen en investeringen' staat een inhoudelijke toelichting.

Toelichting financieel resultaat   € 8,4 mln.   N/I

 • Gemeentebrede reserves   € 9,6 mln.   N/I
 • Betreft een nadeel van € 9,6 mln. op de gemeentebrede reserves als gevolg van lagere bestedingen bij andere programma’s. Hier tegenover zijn op de betreffende programma's minder lasten gerealiseerd, waardoor het resultaat gemeentebreed neutraal is. De inhoudelijke toelichten zijn opgenomen in de betreffende beleidsprogramma's. Het betreft:
  • Reserve Grote projecten: € 5,8 mln. (programma 6 € 0,15 mln., programma 7 € 0,7 mln., programma 9 € 1,0 mln., programma 10 € 0,1 mln., programma 11 € 0,25 mln.,  programma 13 € 3,5 mln., programma 14 € 0,1 mln.);
  • Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen € 0,5 mln. (programma 13);
  • Reserve Verbetering duurzame mobiliteit € 0,3 mln. (programma 12);
  • Reserve Duurzaamheid en energietransitie € 0,5 mln. (programma 3);
  • Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw € 1,1 mln. (programma 13);
  • Reserve uitlichting vastgoed grexen € 0,1 mln. (programma 13);
  • Reserve Internationaal & werving: € 1,3 mln. (programma 11).

Gemeentebrede reserveringen   € 1,3 mln.   V/I
Dit voordeel van € 1,3 mln. betreft met name de vrijval van diverse reserveringen, zoals: restant loon- en prijsbijstelling, G4-programma financiële trainees, faseringsverschillen taakmutaties en organisatiekosten.

Concernreserve Buffer Coronacrisis   per saldo neutraal
Tegelijkertijd is er sprake van een neutrale ontwikkeling in relatie tot de reserve Buffer Coronacrisis. Omdat de rijkscompensatie (voor inkomstenderving na 1 juni) niet in 2020 mag worden verantwoord, ontstaat er een voordeel op de begrote dotatie van € 19,2 mln. aan de reserve Buffer Coronacrisis. Hier tegenover staat een evengroot nadeel op de begrote onttrekking, per saldo neutraal.                                           

Algemene reserves

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

32.382

45.820

13.438

V

Begroting 2020

32.382

45.820

13.438

V

Resultaat

0

0

0

De algemene reserves bestaan uit de algemene reserve, de programmareserves, de centrale bedrijfsvoeringsreserves en de onderhoudsreserves vastgoed en sportaccommodaties. 
In onderdeel 'Reserves, voorzieningen en investeringen' is een inhoudelijke toelichting opgenomen.

Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

264

300

36

V

Begroting 2020

264

300

36

V

Resultaat

0

0

0

Dit zijn verstrekte langlopende leningen aan de St. Jacobusstichting.

Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

3.624

3.716

92

V

Begroting 2020

3.624

3.687

63

V

Resultaat

0

30

V

30

V

Dit zijn verstrekte langlopende leningen aan de Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V..

Treasury

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

123.335

760.833

637.498

V

Begroting 2020

124.221

760.106

635.885

V

Resultaat

886

V

727

V

1.613

V

Lasten
In 2020 is € 28,8 mln. aan rente betaald voor opgenomen langlopende leningen en gestorte waarborgsom derivaten (collateral), € 12,9 mln. opgenomen aan interne rentelasten eigen en vreemd vermogen, € 114,4 mln. gedoteerd aan de reserve activafinanciering voor incidentele dekking investeringen en zijn de lasten € 32,8 mln. verlaagd in verband met toegerekende rentelasten.

Baten
In 2020 is € 673,7 mln. ontvangen uit de verkoop van de deelneming Eneco. Verder is in 2020 € 12,2 mln. aan rente ontvangen voor verstrekte langlopende leningen aan derden, opgenomen korte geldleningen (negatieve rente) en obligaties. Daarnaast is € 12,9 mln. opgenomen aan interne rentebaten eigen- en vreemd vermogen en is € 25,2 mln. ontvangen aan dividend van deelnemingen en belegging Meewind. Aan rentebaten is € 4,0 mln. toegerekend aan andere activiteiten (negatieve rentebaat) in verband met projectfinanciering. Uit de reserve Activafinanciering is € 5,5 mln. onttrokken voor incidentele dekking kapitaallasten en is totaal € 30,0 mln. vrijgevallen ten behoeve van de uitvoering van nieuw beleid en is € 4,6 mln. overgeheveld naar de reserve Grote projecten voor gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID. De vrijval van € 30,0 mln. was mogelijk omdat de corresponderende jaarlijkse kapitaallasten structureel in de exploitatie zijn opgenomen. De overige baten bedragen € 0,7 mln..

Toelichting financieel resultaat lasten   € 0,9 mln.   V/I 
Betreft diverse kleine verschillen op de rentelasten van circa € 0,9 mln.

Toelichting financieel resultaat baten                                                                              € 0,7 mln.   V/I 
Dividenden   € 0,6 mln.   V/I
Aan dividenden is € 0,6 mln. meer ontvangen dan was opgenomen in de geactualiseerde begroting, voornamelijk door een hogere dividenduitkering van Stedin (€ 0,4 mln.).

Overig   € 0,1 mln.   V/I

Erfpacht

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

20.804

31.415

10.611

V

Begroting 2020

9.288

23.036

13.748

V

Resultaat

11.516

N

8.378

V

3.137

N

Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

2.651

0

2.651

N

Begroting 2020

2.652

0

2.652

N

Resultaat

0

0

0

Lasten
In 2020 is € 23,4 mln. aan lasten gemaakt. De balanswaarde is vanwege afkoop van eeuwigdurende canonbetaling met € 15,0 mln. verlaagd. De rentelasten over de boekwaarde per 1 januari 2020 van erfpachtrechten waren in 2020 € 4,0 mln. De afschrijving van opstallen in erfpacht waren € 0,6 mln. In het Fonds Canons Ineens is een storting van € 2,3 mln. gedaan in verband met de nominale canon van langdurig afgekochte rechten. De overige kosten zijn € 1,5 mln. en hebben voornamelijk betrekking op personeelslasten.

Baten
In 2020 is voor € 31,4 mln. aan baten gerealiseerd. De canonopbrengsten inclusief administratie & beheerkosten bedragen € 13,2 mln. Door contractwijzigingen is er voor € 18,2 mln. aan incidentele opbrengsten gerealiseerd. Dit zijn vooral baten (€ 16,5 mln.) voor de eeuwigdurende afkoop van de canonverplichting. Tegenover deze verkregen afkoopsommen staat echter een afboeking van de balanswaarden voor € 15,0 mln. als last. De overige opbrengsten hebben betrekking op verkoop bloot eigendom, bijdrage splitsingskosten en erfpachtsuppletie. 

Toelichting financieel resultaat lasten   € 11,5 mln.   N/I

Afboeking boekwaarden erfpachtverplichtingen   € 11,8 mln.   N/I
Vanwege eeuwigdurend afkopen van de canonverplichting is de balanswaarde afgeboekt. Het aantal afkopen is minder dan begroot en dit komt mede door het lage canonpercentage. De gemiddelde afboeking is wel hoger dan begroot.  Bij het project Wijnhavenkwartier is vlak na de uitgifte van de torens A en B de canonverplichting eeuwigdurend afgekocht.  Hierdoor is de balanswaarde voor een bedrag van € 11,5 mln. afgeboekt. Tegenover de hogere afkoopsommen staan ook de hogere afboeking.

Overig   € 0,3 mln.   V/I

Toelichting financieel resultaat baten   € 8,4 mln.   V/I

Afkoopsommen canonverplichtingen   € 10,8 mln.   V/I 
Vanwege het lage canonpercentage is er minder voor afkopen van de canonverplichting gekozen. Daarnaast is bij de heruitgifte de keuze voornamelijk op canonbetaling gevallen. De gemiddelde afkoopsom is wel lager dan begroot. Bij het project Wijnhavenkwartier is vlak na de uitgifte van de torens A en B de canonverplichting eeuwigdurend afgekocht. De totaal ontvangen afkoopsom is € 11,5 mln.

Erfpachtsuppletie WOM Den Haag Zuidwest   € 2,3 mln.   N/I 

In 2020 zijn er geen projecten vanuit de wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) gerealiseerd, waardoor er geen erfpachtsuppletie is afgedragen. Dit nadeel van € 2,3 mln. hangt samen met een evengroot voordeel op  programma 13 – Stadsontwikkeling omdat de dotatie aan de bijbehorende voorziening niet is gerealiseerd. 

Belastingen

Onroerende zaakbelasting woningen

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

2.727

39.407

36.679

V

Begroting 2020

3.022

39.525

36.502

V

Resultaat

295

V

118

N

177

V

Onroerende zaakbelasting niet-woningen

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

1.548

66.501

64.953

V

Begroting 2020

1.799

66.145

64.346

V

Resultaat

251

V

356

V

607

V

Toeristenbelasting

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

110

5.499

5.389

V

Begroting 2020

141

4.519

4.378

V

Resultaat

32

V

980

V

1.011

V

Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

0

0

0

Begroting 2020

0

4.970

4.970

V

Resultaat

0

4.970

N

4.970

N

Belastingen overig

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

628

19.235

18.608

V

Begroting 2020

565

18.779

18.214

V

Resultaat

63

N

456

V

393

V

Kwijtschelding belastingen

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

135

0

135

N

Begroting 2020

150

0

150

N

Resultaat

15

V

0

15

V

Compensatieregeling startende ondernemers

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

120

0

120

N

Begroting 2020

450

0

450

N

Resultaat

330

V

0

330

V

Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

0

0

0

Begroting 2020

0

13.209

13.209

V

Resultaat

0

13.209

N

13.209

N

Lasten
De lasten binnen programma Financiën met betrekking tot Belastingen betreffen met name de perceptiekosten (kosten voor het heffen en innen van belastingen) van € 4,2 mln.. Er zijn diverse voordelen op de perceptiekosten behaald van per saldo € 0,7 mln. Tot slot is beperkt gebruik gemaakt van de compensatieregeling startende ondernemers.

Baten
De baten van de diverse belastingen zijn weergegeven in bovenstaande tabellen. Hierin komt het niet verwerken van compensatie inkomstenderving voor parkeerbelasting (€ 13,2 mln.) en toeristenbelasting (€ 5,0 mln.) tot uitdrukking. In 'Belastingen overig' zijn de precariobelasting en hondenbelasting opgenomen.

Toelichting financieel resultaat   € 15,6 mln.   N/I

Toeristenbelasting   per saldo € 4,0 mln.   N / I
Begroting en realisatie
In de ontwerpbegroting 2020 waren inkomsten toeristenbelasting geraamd ter hoogte van € 12,2 mln. De verwachte inkomstenderving als gevolg van Corona is ingeschat op € 7,7 mln. Daarom zijn de inkomsten toeristenbelasting in de begrotingsactualisatie 2020 (RIS306159) bijgesteld tot € 4,5 mln.. Uiteindelijk is € 5,5 mln. aan totale opbrengsten toeristenbelasting gerealiseerd. Dit geeft een voordelig resultaat van € 1,0 mln.. Dit komt doordat de inkomstenderving door Corona € 6,7 mln. betrof, terwijl een inkomstenderving van € 7,7 mln. was begroot.
Compensatie inkomstenderving
Het voordelige resultaat moet in samenhang worden gezien met het nadeel op de activiteit “een ander onderdeel van programma 15 – financiën. Daar is een rijksbijdrage begroot van € 7,7 mln. als tegemoetkoming voor lagere inkomsten. De gemeente heeft van het rijk tot nu toe € 2,7 mln. compensatie ontvangen. Het nadeel op de rijkscompensatie voor inkomstenderving toeristenbelasting bedraagt daarmee € 5,0 mln.
Daadwerkelijke inkomstenderving
De ontvangen rijkscompensatie (€ 2,7 mln.) is lager dan inkomstenderving op dit onderdeel (€ 6,7 mln.). Voor het tekort van € 4,0 verwacht de gemeente een reële bijdrage. De vergoeding wordt in 2021 door het rijk vastgesteld op basis van de jaarrekeningcijfers.  

Parkeerbelasting   € 13,2 mln.   N/I
De gemeente is, in verband met corona, tot 1 juni 2020 gecompenseerd voor de inkomstenderving parkeerbelasting. Het Rijk heeft ook toegezegd reële compensatie te geven voor de inkomstenderving vanaf 1 juni. Bij de begrotingsactualisatie is deze aanvullende verwachte inkomstenderving op parkeerbelasting
(€ 13,2 mln.) als baten geraamd op dit programma Financiën.
Echter heeft de commissie BBV in januari 2021 een uitspraak gedaan dat het financiële effect van het aanvullende compensatiepakket als opbrengst verwerkt moet worden in de jaarrekening 2021 en dus niet in de jaarrekening van 2020 mag worden verwerkt. Hierdoor is er in 2020 een nadeel op de baten van € 13,2 mln. ontstaan. Dit nadeel dient in relatie te worden gezien met de resultaten op parkeerbelasting op het programma Mobiliteit.

Overige belastingen   € 1,5 mln.   V/I

Reclame-opbrengsten

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

2.507

2.699

192

V

Begroting 2020

149

2.934

2.785

V

Resultaat

2.358

N

235

N

2.593

N

Lasten
De lasten hebben met name betrekking op de aanslagen vennootschapsbelasting 2016 – 2020 over de reclame-inkomsten. De Belastingdienst is van mening dat over de reclame-inkomsten vennootschapsbelasting (winstbelasting) betaald moet worden. De gemeente Den Haag (en met haar vele andere gemeenten) bestrijdt dit. Tegen deze aanslagen tekent de gemeente Den Haag dan ook bezwaar aan. Om betaling van hoge bedragen aan belastingrente aan de Belastingdienst te voorkomen, heeft de gemeente Den Haag de reclame-inkomsten in de aangiften vennootschapsbelasting meegenomen en heeft zij de aanslagen vooralsnog betaald. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,4 mln., dit leidt tot een nadeel in 2020. In 2020 is daarnaast op de activiteit reclame opbrengsten € 0,1 mln. besteed aan personeelskosten voor het contractbeheer, juridische kosten en beheerkosten (o.a. energiekosten).

Baten
De baten van € 2,7 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van
reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

Dienstverlening primair proces

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

1.105

3.019

1.914

V

Begroting 2020

1.292

2.945

1.653

V

Resultaat

187

V

74

V

261

V

Vennootschapsbelasting 

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

-262

0

262

V

Begroting 2020

210

0

210

N

Resultaat

472

V

0

472

V

Compensatie inkomstenderving parkeergarage

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

0

0

0

Begroting 2020

0

1.000

1.000

V

Resultaat

0

1.000

N

1.000

N

Lasten
De lasten betreffen met name apparaatslasten, vennootschapsbelasting parkeergarage Spui, verzekering van panden en goederen, en beheer van een aantal bijzondere objecten (zoals molens, oude dienstwoningen).

Baten
De baten betreffen met name uitbetalingen door verzekeraars voor schades en claims, parkeerbaten parkeergarage Spui, huuropbrengsten van de bijzondere objecten. In de tabel 'Compensatie inkomstenderving parkeergarage' komt het niet verwerken van de compensatie van het Rijk tot uitdrukking.

Toelichting financieel resultaat lasten   € 0,7 mln.   V/I 

Risicomanagement   € 0,4 mln.   V/I
Als gevolg van de Corona is minder gebruik gemaakt van de voorzieningen (onderwijs, huisvesting en wagenpark), waardoor de uit te betalen schade op het onderdeel ‘eigen risico’ lager is dan geraamd. Voor 2020 betrof dat een voordeel van € 0,4 mln..

Vennootschapsbelasting   € 0,5 mln.   V/I
Het voordelig resultaat op vennootschapsbelasting komt door verrekening van voorgaande jaren (€ 0,3 mln.). En daarnaast is, als gevolg van de lagere parkeerbaten, minder vennootschapsbelasting afgedragen (€ 0,2 mln.).

Overig   € 0,2 mln.   N/I

Toelichting financieel resultaat baten   per saldo € 1,1 mln.   N/I 

Parkeergarage Spui    per saldo € 1,1 mln.    N/I
Begroting en realisatie
In de ontwerpbegroting 2020 waren baten geraamd ter hoogte van € 1,6 mln. De verwachte inkomstenderving als gevolg van Corona is ingeschat op € 1,0 mln. Daarom zijn de inkomsten uit de parkeergarage in de begrotingsactualisatie 2020 (RIS306159) bijgesteld tot € 0,6 mln.. Uiteindelijk is € 0,5 mln. aan opbrengsten gerealiseerd. Dit geeft een nadelig resultaat van € 0,1 mln.. Dit komt doordat de inkomstenderving door Corona € 1,1 mln. betrof, terwijl een inkomstenderving van € 1,0 mln. was begroot.
Compensatie inkomstenderving
Het voordelige resultaat moet in samenhang worden gezien met het nadeel op de activiteit “Compensatie inkomstenderving parkeergarage”. Daar is de verwachte rijksbijdrage begroot van € 1,0 mln. als tegemoetkoming voor lagere inkomsten. De gemeente heeft echter van het rijk tot nu toe voor dit onderdeel geen compensatie ontvangen. Het nadeel op de rijkscompensatie voor inkomstenderving bedraagt daarmee € 1,0 mln.
Daadwerkelijke inkomstenderving
Omdat er nog geen rijkscompensatie is ontvangen bedraagt de daadwerkelijke inkomstenderving € 1,1 mln. In 2021 wordt bekend of de gemeente hiervoor een compensatie van het rijk ontvangt.

Kosten accountant

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2020

2.030

257

1.772

N

Begroting 2020

2.391

629

1.762

N

Resultaat

361

V

372

N

10

N

Lasten
Dit betreft de lasten van de accountantscontrole van de gemeente (€ 1,8 mln.) en de kosten van controles van externe opdrachtgevers (€ 0,2 mln.).

Baten
De baten van controles van externe opdrachtgevers bedraagt € 0,3 mln.. In overzicht Overhead zijn de werkzaamheden van de accountant die niet betrekking hebben op de accountantscontrole opgenomen. Het voordeel op dit programma (€ 0,4 mln.) wordt gecompenseerd door een nadeel op overzicht overhead (€ 0,4 mln.).

Reserves, voorzieningen en investeringen

bedragen x € 1.000

Reserves

Begin

Rekening 2020

Begroting 2020

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Algemene reserve

56.911

-32.350

24.561

-32.350

24.561

0

Reserve Activafinanciering

55.611

74.238

129.849

74.238

129.849

0

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

3.714

-1.239

2.475

-1.239

2.475

0

Reserve Onderhoud Vastgoed

1.572

1.517

3.089

1.517

3.089

0

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

-7.085

5.800

-1.285

5.800

-1.285

0

Programmareserve 2 - College en Bestuur

-724

724

0

724

0

0

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

630

-650

-20

-650

-20

0

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

1.794

-686

1.108

-686

1.108

0

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

351

-351

0

-351

0

0

Programmareserve 6 - Onderwijs

-979

-544

-1.523

-544

-1.523

0

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen 

765

-765

0

-765

0

0

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

-20.830

20.830

0

20.830

0

0

Programmareserve 9 - Buitenruimte

3.392

-3.392

0

-3.392

0

0

Programmareserve 10 - Sport

-442

400

-42

400

-42

0

Programmareserve 11 - Economie

-140

140

0

140

0

0

Programmareserve 12 - Mobiliteit

195

-195

0

-195

0

0

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

3.183

-2.637

546

-2.637

546

0

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

40

-40

0

-40

0

0

Reserve Grote Projecten

65.747

-16.268

49.479

-22.090

43.657

5.822

Reserve Co-financiering

4.210

-702

3.508

-765

3.445

63

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

9.404

-9.404

0

-9.404

0

0

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

0

150

150

150

150

0

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

111.406

-63.138

48.268

-63.138

48.268

0

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

15.308

-14.804

504

-14.804

504

0

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

0

332

332

332

332

0

Reserve Taakmutaties

4.541

-4.541

0

-4.541

0

0

BR ICT Impuls

0

1.600

1.600

1.600

1.600

0

Reserve Buffer Impact Coronacrisis

0

24.910

24.910

24.910

24.910

0

Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

0

17.100

17.100

17.100

17.100

0

Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen

0

49.209

49.209

48.700

48.700

509

Reserve Verbetering duurzame mobiliteit

0

270.540

270.540

270.260

270.260

280

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

0

161.120

161.120

160.620

160.620

500

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

0

97.071

97.071

95.991

95.991

1.080

Reserve Herfaseringen

12.834

-9.291

3.543

-9.291

3.543

0

Reserve Herstructurering reserves

2.055

-726

1.329

-726

1.329

0

Reserve Internationaal & Werving

4.201

-1.317

2.884

-2.600

1.601

1.283

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

14.627

-13.957

670

-14.079

548

122

Totaal

342.291

548.684

890.975

539.025

881.316

9.659

In het beginsaldo is de resultaatbestemming 2019 (RIS305192) verwerkt.

Algemene reserve:
Jaarlijks brengt de gemeente bij de begroting de benodigde omvang van het weerstandsvermogen in beeld. Dit vindt plaats bij de Voorjaarsnota en de begrotingsretraite. In 2020 leidde dit ertoe dat € 7,8 mln. uit de algemene reserve kon vrijvallen. Om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen is € 24,55 mln. uit de algemene reserve aangewend.

Reserve Activafinanciering
In de reserve activafinanciering zijn middelen opgenomen voor dekking van kapitaallasten van investeringen.
In 2020 is aan de reserve activafinanciering € 114,4 mln. toegevoegd. De grootste toevoegingen zijn:

·       € 65,7 mln. uit verschillende programma’s voor maatschappelijk nut investeringen voor o.a. Fietsenkelder KJ plein (€ 14,0 mln.), Nieuw Waldeck, Houtwijk & Mariahoeve (€ 9,4 mln.), Middenboulevard (€ 8,0 mln.), Zwolsestraat (€ 5,5  mln.), Rotterdamsebaan (€ 7,5 mln.);
·       € 17,8 mln. Amare (RIS300068 en RIS304964);
·       € 18,4 mln. Masterplan ICT (RIS305017).
·       € 10,0 mln. Bestedingsplan Duurzaamheid en Energietransitie (RIS306372)

Uit de reserve is totaal € 40,1 mln. onttrokken:

·       Voor de dekking van incidentele kapitaallasten is € 5,5 mln. onttrokken.
·       In 2020 is structurele ruimte in de exploitatie ter beschikking gesteld om incidentele dekking van kapitaallasten om te zetten naar structurele dekking. Daardoor is € 30,0 mln. uit de reserve vrijgevallen. Deze vrijval is in de begroting 2020 en verder opnieuw ingezet.
·       Het investeringskrediet van de Rotterdamsebaan is naar beneden bijgesteld waardoor per saldo € 4,6 mln. uit de reserve kon vrijvallen en beschikbaar is gesteld voor de gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Grote Projecten.

De stand van de reserve per 31 december 2020 is € 129,9 mln.

Gemeentebrede reserve onderhoud sportaccommodaties en vastgoed
In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen.

Conform de Algemene verordening financieel beleid en beheer gemeente Den Haag 2019 doet het college jaarlijks het voorstel aan de gemeenteraad om het resultaten op het onderhoud van vastgoed en sportaccommodaties te verrekenen met respectievelijk de centrale reserve onderhoud vastgoed en de centrale reserve onderhoud sportaccommodaties.

Op basis van het verwachte onderhoud is in 2020 € 1,5 mln. toegevoegd aan de reserve onderhoud vastgoed en € 1,2 mln. onttrokken uit de reserve onderhoud sportaccommodaties. In de paragraaf onderhoud kapitaal goederen respectievelijk het programma Sport wordt nader ingegaan op het feitelijk in 2020 uitgevoerde onderhoud. De stand per 31 december 2020 van beide reserves gezamenlijk is € 5,6 mln.

Centrale bedrijfsvoeringsreserve
Het saldo van deze reserve werd door het nadeel op overhead over 2019 € 7,1 mln. negatief. Hiervoor is een herstelplan opgesteld en is in 2020 € 5,8 mln. toegevoegd. Middels een financieel herstelplan moet een reserve binnen twee jaar worden teruggebracht naar een positief saldo. Gelet op de bredere herstelopgave voor de bedrijfsvoering, wordt het herstelplan betrokken bij de structurele aanpak om de bedrijfsvoering op het gewenste niveau te brengen, zodat de negatieve stand ultimo 2021 opgelost is. De stand per 31 december 2020 is € 1,3 mln. negatief.

Programmareserves
In 2020 is € 24,4 mln. toegevoegd en € 11,6 mln. onttrokken aan de programmareserves. De inhoudelijke verantwoording vindt plaats op het desbetreffende beleidsprogramma. De programmareserves duurzaamheid en energietransitie (€ -0,02 mln.), Onderwijs (€ - 1,523 mln.) en Sport (€ -0,042 mln.) hebben per 31 december 2020 een negatief saldo van totaal € 1,585 mln. negatief. De programmareserve Onderwijs wordt in 2021 aangevuld waardoor de stand per 1 januari 2021 nihil is.

Gemeentebrede reserves
Het gaat hierbij om de reserves Grote projecten, Cofinanciering, Internationaal & werving, Uitlichting vastgoed Grexen, Buffer Coronacrisis, Sociaal Economisch Herstelplan, ICT Impuls, Extra impuls voor betaalbaar wonen, Verbeteren duurzame mobiliteit, Duurzaamheid en Energietransitie, Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw, Allocatie incidentele middelen en Herfaseringen. De besteding van deze middelen wordt gerealiseerd op de betreffende beleidsprogramma's.

Reserve Grote Projecten
Den Haag heeft een reserve grote projecten voor omvangrijke investeringen die een langere tijd beslaan.
De onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel middelen voor welk groot project in 2020 uit de Reserve Grote Projecten zijn besteed.

De onttrekking bij Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw van € 11,5 mln. is voor de Middenboulevard (RIS303570 en RIS307129) en Haags Afvalcentrale (HAC; RIS306644 en RIS307129). De onttrekking bij Haags Investeringsfonds is voor Stad in transitie. De onttrekking bij Spuikwartier van € 27,8 mln. is voor het oplossen van het tekort op het bedrijfsresultaat van Amare en voor de incidentele dekking kapitaallasten (RIS304964) en bouwrente over de investeringen tot en met 31 december 2020. In totaal is ten opzichte van de begroting € 5,8 mln. minder onttrokken uit de reserve als gevolg van lagere bestedingen op de betreffende programma's.

Reserve Cofinanciering
Het Cofinancieringsfonds is een fonds om het gebruik van externe middelen te stimuleren voor nieuwe innovatieve projecten in de stad. Er is voor € 0,8 mln. bijgedragen aan projecten. Het gaat met name om projecten op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie, toeleiding naar de arbeidsmarkt, participatie en verduurzaming woningbouw. Deze projecten zijn mede gefinancierd uit de regelingen Interreg en RegioDeal. In deze reserve zit nog voor € 1,8 mln. aan bestaande projecten die al bestuurlijk beklemd zijn. Dat zijn onder andere bijdragen voor projecten die tevens (Europese) subsidie ontvangen en nog in uitvoering zijn. De onttrekking uit de reserve vindt plaats bij realisatie van een project.

Reserve Buffer Coronacrisis
In 2020 is € 85,7 mln. aan de reserve toegevoegd. De grootste toevoegingen zijn:

·       € 36,5 mln. compensatie Rijk voor de dekking van de financiële tegenvallers Coronacrisis;
·       € 20,3 mln. incidentele ruimte Voorjaarsnota 2020;
·       € 24,55 mln. inzet algemene reserve
·       € 4,4 mln. inzet post onvoorzien en uitstel opschalingskorting algemene uitkering.

In 2020 is € 60,8 mln. uit de reserve onttrokken:

·       € 41,7 mln. is overgeheveld naar de betreffende programma’s voor financiële tegenvallers Corona;
·       € 1.6 mln. voor steunmaatregelen huurders van gemeentelijk vastgoed;
·       € 17,1 mln. is ingezet voor het sociaal economisch herstelplan;
·       € 0,4 mln. voor organisatiekosten.

Eneco reserves
De onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel middelen voor welk groot project in 2020 uit de Eneco reserves zijn besteed.

Ad 2.1 Reserve ICT Impuls
In het coalitieakkoord 2019 – 2022 samen voor de stad is € 10 mln. beschikbaar gesteld voor de ICT impuls. Aanvullend zijn de Eneco-middelen van € 10 mln. aan deze reserve toegevoegd (RIS305669). In 2020 is € 18,4 mln. overgeheveld naar de reserve Activafinanciering voor incidentele dekking kapitaallasten van het Masterplan IT (RIS305017). Het eindsaldo van 2020 van deze reserve bedraagt € 1,6 mln..

Ad 2.2 Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen
In 2020 is € 50 mln. van de verkoopopbrengst Eneco toegevoegd aan deze reserve (RIS305669). Daarnaast is in 2020 € 0,8 mln. onttrokken voor de uitvoering van huisvestings-vergunning (€ 0,5 mln.), kwaliteitsbeleid (€ 0,2 mln. en project- en procesbegeleiding en Den Haag Zuid-west (€ 0,1 mln.).

Ad 2.3 Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
In 2020 is € 273,56 mln. van de verkoopopbrengst Eneco toegevoegd aan deze reserve (RIS305669). Tevens is in 2020 € 3,3 mln. onttrokken voor diverse mobiliteitsprojecten.

Ad 2.4 Reserve Duurzaamheid en energietransitie
In 2020 is € 184,12 mln. van de verkoopopbrengst Eneco toegevoegd aan deze reserve (RIS305669).
Uit de reserve is totaal € 23,0 mln. onttrokken:

 • € 12,0 mln. voor verduurzaming van sportvoorzieningen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Verduurzaming sportvoorziening op programma Sport.
 • € 10,0 mln. voor incidentele dekking van kapitaallasten voor verduurzaming van vastgoed (RIS306372 ). Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Activafinanciering.
 • € 1,0 mln. voor verduurzaming vastgoed (RIS306372 ). Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Onderhoud vastgoed.

Ad 2.5 Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
In 2020 is € 122,74 mln. van de verkoopopbrengst Eneco toegevoegd aan deze reserve (RIS305669).
Uit de reserve is totaal € 25,7 mln. onttrokken:

 • € 6,8 mln. voor de Middenboulevard (RIS303570 en RIS307129 ). Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Activafinanciering voor incidentele dekking kapitaallasten.
 • € 5,5 mln. ten behoeve van het voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg “Zicht op zee” (RIS305652 ). Dit bedrag is overgeheveld naar de reserve Activafinanciering.
 • € 6,0 mln. voor de Haagse Asfaltcentrale (RIS306644 ).
 • € 7,4 mln. voor voorbereidingskosten de Laan van NOI, CS-gebied, HS-gebied, Binckhorst en Den Haag Zuidwest.

Verloop reserves allocatie incidentele middelen:
In onderstaande tabel is het verloop van de reserves 2020 tot en met 2024 weergegeven. De bedragen zijn conform besluitvorming volledig opgenomen in de meerjarenbegroting.

Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) ingesteld.
De reserves hebben een looptijd tot en met het laatste begrotingsjaar waarop de betreffende meerjarenbegroting betrekking heeft. De inhoudelijke toelichting op de beleidsmaatregelen staat in de meerjarenbegroting van het jaar waarin de reserve is gevormd.

Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 – 2024
In onderstaande tabellen is een specificatie van de dotatie en onttrekking weergegeven. De meerjarige dotaties en onttrekking aan de reserve zijn als volgt:

Reserve Taakmutaties gemeentefonds
Deze reserve heeft als doel om de taakmutaties van het gemeentefonds beter inzichtelijk te maken en te beheersen. De niet gerealiseerde middelen, uit de circulaires van september en december 2019, zijn als onderdeel van de resultaatbestemming 2019 aan deze reserve gedoteerd. In de begroting 2020 zijn deze taakmutaties overgeheveld naar de betreffende beleidsprogramma's.

Reserve Herfaseringen
Bij het plannen en realiseren van projecten is de gemeente afhankelijk van diverse factoren. Hierdoor kan de uitvoering van een aantal projecten vertragen maar ook versnellen. Voor het opvangen van deze verschuivingen is een aparte reserve herfaseringen ingesteld.
Sinds de programmarekening 2018 neemt de gemeente ter verduidelijking een voorbeeld op van de verwerking van een herfasering. In de praktijk kan blijken dat een project niet uitgevoerd kan worden in het jaar waarin dat oorspronkelijk begroot is. Voor de gemeente blijft het project belangrijk. In dat geval dient de uitvoering van het project en de bijbehorende financiële middelen opnieuw begroot te worden. Dit wordt herfaseren genoemd en werkt als volgt.

Voorbeeld: de gemeente heeft in 2019 lasten geraamd voor de uitvoering van een project. De uitvoering van dit project wordt met een jaar vertraagd naar 2020. In 2020 zijn geen lasten geraamd. Om de geraamde lasten in 2019 over te hevelen naar 2020 worden deze in 2019 verlaagd en toegevoegd aan de reserve Herfaseringen. In 2020 worden de lasten verhoogd en onttrokken uit de reserve. Deze reserve biedt de gemeenteraad inzicht in welke projecten later worden uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn. De meerjarige dotaties en onttrekking aan de reserve zijn als volgt:

(bedragen x €1.000,-)

2020

2021

2022

2023

2024

Dotaties

10.874

9.086

1.860

3.687

1.357

Onttrekkingen

11.811

8.910

143

2.000

4.000

Saldo mutatie

937

-176

-1.717

-1.687

2.643

(bedragen x €1.000,-)

Onderwerpen

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

In stand houden Armoedevoorziening

7

-1.000

1.000

Toegankelijkheidsfonds

8

-3.000

3.000

Haagse Loper

9

-250

250

Openbare ruimte om stadhuis

9

-190

190

Soestdijkseplein

9

17

18

Renovatie Binnenhof

11

-500

500

Badhuisstraat en Loosduinse Hoofdplein

11

-210

210

Congressen

11

-800

800

Parkeervoorzieningen Madestein

12

-275

275

Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid

12

-600

475

125

Reserve 500+

12

3.300

-2.600

-700

Soestdijkseplein

12

-35

Amerikaanse ambassade

13

-514

514

Versterking zelfstandige buurthuizen en professionalisering welzijnswerk

14

-500

500

Groei met groei

15

1.011

1.693

-1.160

-687

-857

Matchen jaarschijven budgettair kader

15

7.500

-4.000

-3.000

-500

Goedzetten kapitaallasten in jaarschijven

15

-3.000

-3.000

2.000

4.000

937

-176

-1.717

-1.687

2.643

Reserve Internationaal & Werving
De gemeente heeft een reserve Internationaal & Werving voor het aantrekken en behouden van nationale en internationale instellingen en bedrijven. In 2020 is € 1,3 mln. onttrokken voor diverse internationale projecten en wervingen. De bestedingen zijn verantwoord in programma 11, Economie, internationale Stad en binnenstad. Het saldo van de reserve is eind 2019 € 2,9 mln.

Reserve Uitlichting vastgoed grexen:
In 2020 is € 14,0  mln. onttrokken en overgeheveld naar de reserve Activafinanciering voor incidentele dekking van kapitaallasten van de (Fietsenkelder KJ-plein). Het saldo van de reserve is eind 2020 € 0,6 mln.

bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Begin

Rekening 2020

Begroting 2020

Saldo

Mutaties

Eindsaldo

Mutaties

Eindsaldo

Afwijking

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

71

-71

0

0

71

-71

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

-300

0

0

300

-300

Voorziening SVG-fonds

101

-3

98

0

101

-3

Voorziening non-actieven

174

-174

0

-45

129

-129

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

0

17

0

17

0

Voorziening Vonkenregen Scheveningen

934

-181

753

0

934

-181

Totaal

1.597

-729

868

-45

1.552

-684

Voorziening gegarandeerde geldleningen
De voorziening is per 31 december 2020 vrijgevallen.

Voorziening afwikkeling woningbeheer
De voorziening is per 31 december 2020 vrijgevallen.

Voorziening Haagse Hitte
De voorziening is overgeheveld naar balanspost 1.3.1.1. Financiële vaste activa als correctie op de kapitaalverstrekking.

Voorziening afhandeling vonkenregen
De voorziening is getroffen ten behoeve van de afhandeling van de vonkenregen die afkomstig was van de vreugdevuren in Scheveningen tijdens de jaarwisseling op 1 januari 2019.

Investeringen

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Rekening 2020

Begroting 2020

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Economisch nut:

Nieuw belastingsysteem

67

67

300

300

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

25

25

0

0

Erfpacht

36.185

36.185

35.000

35.000

Totaal

36.277

0

36.277

35.300

0

35.300

Investeringen MIP Erfpacht
Omdat vooraf moeilijk is in te schatten in welk jaar de akte wordt gepasseerd (formele moment van gronduitgifte) kunnen activeringen ten opzichte van de begroting afwijken. In 2020 is meer uitgegeven dan begroot en komt door een aantal grote uitgiften (Noordboulevard: € 13,8 mln., Wijnhavenkwartier: € 11,6 mln., zelfbouwkavels Schapenatjesduin/Deelplan20: € 17,0 mln. en uitgiften vanuit de deelnemingen: € 12,9 mln.).

Belangrijke balansposten
Op dit programma verantwoorden we de volgende belangrijke balansposten:

·         Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (€ 108 mln.) en overige verbonden partijen (€ 1,5 mln.);
·         Verstrekte langlopende leningen aan overige verbonden partijen (€ 101 mln.) en overige derden (€ 28 mln.);
·         Overige uitzettingen met een looptijd langer dan een 1 jaar (belegging Fonds Uiver en Meewind (€ 122 mln.);
·         Belastingdebiteuren: € 10,6 mln. (voornamelijk debiteuren onroerendezaakbelasting);
·         Erfpachtdebiteuren € 5,1 mln. en vooruit ontvangen erfpachtcanons € 23,5 mln.;
·         Overige uitzettingen, rekening courant verhouding met het Rijk en overlopende activa (Collateral, rekening courant met Rijk en belegging obligaties nog te ontvangen rente € 261 mln.);
·         Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen € 126,3 mln. (aangifte bedrijfsmatige btw, BTW compensatiefonds);
·         Langlopende schulden (€1,333 mld.).

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01