Paragrafen

Vastgoed

Financieël resultaat vastgoed

De baten en lasten met betrekking tot het vastgoed worden verantwoord op de diverse beleidsprogramma’s waarvoor het betreffende vastgoed functioneel wordt ingezet. Het resultaat over 2020 voor de gehele vastgoedportefeuille bestaat uit een totaal voordeel van € 4,669 mln. ten opzichte van de begroting.

Verkoop panden
Op de verkoop van panden was voor 2020 een boekwinst begroot van € 3,435 mln. en is € 6,867 mln. aan boekwinst gerealiseerd. Ten opzichte van de begroting is in 2020 een voordelig resultaat op verkoop van panden gerealiseerd van € 3,432 mln.. Daarmee ligt de realisatie op dit moment bijna € 2,0 mln. boven de taakstelling van in totaal € 9,4 mln. uit het coalitieakkoord voor de periode 2018 t/m 2022. Van de boekwinst is 1,432 mln. toegevoegd aan de strategische reserve vastgoed en
€ 1,997 mln aan de algemene reserve.

Onderhoud
Voor alle objecten die in gemeentelijk beheer zijn met een verwachte beheertermijn van minimaal vijf jaar is een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Deze planning fluctueert van jaar tot jaar en wijkt dus altijd af van het structurele onderhoudsbudget dat elk jaar gelijk is. In 2020 is er sprake van een onderbesteding t.o.v. de begroting op de onderhoudskosten € 4,310 mln.. Daarnaast is er per saldo meer doorbelast dan begroot aan huurders (€ 0,431 mln.) waardoor er in totaal een resultaat van € 4,741 mln. is op onderhoud. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zal nader ingegaan worden op de oorzaken van de onderbesteding op het onderhoud.

Apparaatslasten
Het resultaat op de apparaatslasten bedraagt € 0,024 mln. positief. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal openstaande vacatures niet vervuld waren in 2020.

Exploitatie voordeel rendabele panden
In 2020 is er een voordeel van € 0,430 mln. op accommodaties die door de gemeente minimaal kostendekkend worden verhuurd.  Dit voordeel doet zich voornamelijk voor bij panden met de functie kinderopvang. Door de marktconforme huur zijn de baten hoger dan de lasten. Deze 'ruimte' zit als voordeel in de begroting en kan worden ingezet ter dekking van huurderving bij leegstand. Er is op een aantal rendabele portefeuilles ook een voordeel op de kapitaallasten omdat de portefeuille relatief oud is en voorbij het omslagpunt zit van de onrendabele eerste jaren.

Steunmaatregel Covid-19 huurders
In verband met de Covid-19 pandemie moesten veel huurders van gemeentelijk vastgoed van rijkswege verplicht een aantal maanden sluiten of hadden te maken met andere beperkende maatregelen.  Voor veel huurders bleken de landelijke steunmaatregelen onvoldoende en een groot aantal huurders dreigde niet meer te kunnen voldoen aan de huurverplichtingen. Daarop heeft het college besloten om aan huurders uit een aantal sectoren gedeeltelijke kwijtschelding van de huur 2020 te verlenen. Voor een deel (€ 2,188 mln.) is deze kwijtschelding eind 2020 toegevoegd aan de begroting. In totaal is een bedrag van € 3,748 mln. aan huurkwijtschelding verleend aan de huurders van de CVDH. Het verschil van € 1,6 mln. werd veroorzaakt door de huurkwijtschelding aan culturele instellingen waar budget voor beschikbaar is in de lastenbegroting bij de activiteit Cultuur. Dit betreft een saldo neutrale verschuiving tussen de activiteiten.

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Ondanks de steunmaatregelen van de gemeente voor huurders van gemeentelijke vastgoed hebben verschillende huurders huurachterstanden. De verwachting is dat niet alle huurachterstanden over 2020 alsnog de komende periode ingelopen zullen worden. Daarom is een bedrag van € 0,616 mln. toegevoegd aan de dotatie dubieuze debiteuren. De dotatie in 2020 ligt hierdoor aanzienlijk hoger dan de dotaties aan de voorziening in voorgaande jaren. De dotatie in 2019 bedroeg € 0,060 mln..

Kapitaallasten strategische kernvoorraad
Dit betreft een boekhoudkundige correctie.  In 2019 zijn in de begroting, de kapitaallasten niet juist opgenomen. Hierdoor is in 2019 in de jaarrekening een nadeel verwerkt van € 0,157 mln. Ter correctie is in 2020 is via de programmareserve een voordeel van 0,157 mln. verwerkt in het resultaat.

Vrijval voorziening Sportpark Duno
In 2005 is een voorziening getroffen in verband met de realisatie van een sportgebouw op het terrein van Duno sport aan de Mgr. Nolenslaan 9 en het risico op herontwikkeling van het gebied. In 2020 is deze voorziening vrijgevallen en leidt tot een voordeel van € 0,159 mln.

Kosten Amare t.l.v. incidenteel budget Reserve Grote Projecten (RGP)
Voor de realisatie van Amare wordt door ontwikkelaar Cadanz gebruik gemaakt van openbare ruimte. Voor het gebruik van die openbare ruimte als bouwterrein, brengt de gemeente Den Haag een vergoeding in rekening bij de ontwikkelaar. Op grond van het UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten) dient de gemeente het bouwterrein echter kosteloos aan Cadanz beschikbaar te stellen. Hierdoor is (in voorgaande jaren) sprake van huurderving. Deze huurderving bedraagt € 0,823 mln. en is bij het project Amare in rekening gebracht. Bij aanvang van het project was geen rekening gehouden met deze huurderving, maar deze is wel opgetreden en wordt ten laste van het projectbudget gebracht, vanuit het voor het project in de Reserve Grote Projecten (RGP) beschikbare deel. Voor de belastingaanslagen over het pand in aanbouw ad € 0,763 mln. geldt hetzelfde.

Overige exploitatielasten (belastingen, verzekeringen etc.)
De overige exploitatielasten bestaat voor een groot deel uit zakelijke lasten, zoals de verzekeringen, gemeentelijke belastingen (OZB) en de watersysteemheffingen van het Hoogheemraadschap. Het voordeel is in totaal € 0,249 mln.

Huurderving
De kosten voor leegstand en huurderving kwamen in 2020 uit op € 0,853 mln. Dat is circa 4,5% van de begrote huurbaten. Door mutaties in de verhuringen ontstaat gedurende het jaar altijd een bepaald percentage aan frictieleegstand. In 2020 lag het leegstandspercentage hoger dan in 2019 (3%), waardoor ook de huurderving hoger is uitgevallen. Zie verder onder leegstand.

Overige baten
Tenslotte tellen de overige exploitatieresultaten op de diverse programma’s op tot een voordeel van € 0,066 mln. aan o.a. huurbaten m.b.t. voorgaande jaren.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01