Paragrafen

Vastgoed

Omvang vastgoedportefeuille

Op 31 december 2020 omvat de gemeentelijke vastgoedportefeuille 1.263 objecten waarvan 760 panden en 503 percelen grond. Regulier in erfpacht uitgegeven objecten, openbare ruimte en (school)gebouwen waarop de gemeente een economisch claimrecht heeft, vallen hier niet onder. Bij de panden kan onderscheid gemaakt worden naar panden die in eigendom zijn van de gemeente (691) en vastgoed dat is gehuurd of in bruikleen gegeven is aan de gemeente om de beleidsdoelstellingen te behalen (69). Van de gronden zijn 498 percelen in vol eigendom van de gemeente en vijf percelen zijn door de gemeente gehuurd.

Het aantal zelfstandig verhuurbare eenheden is hoger. De 760 gemeentelijke panden bestaan uit 1.629 verhuurbare eenheden en de 503 percelen grond bestaan uit 734 verhuurbare eenheden. Verdeeld over de verschillende gemeentelijke begrotingsprogramma’s ontstaat het volgende beeld.

Gemeentelijke vastgoedportefeuille per begrotingsprogramma

Programmalabel

Panden

Gronden

Totaal

03- Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

16

4

20

05- Cultuur en Bibliotheek

76

2

78

06- Onderwijs

107

3

110

07- Werk en Inkomen

21

1

22

08- Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

70

14

84

09- Buitenruimte

56

151

207

10- Sport

38

76

114

11- Economie

5

0

5

12- Mobiliteit

108

8

116

13- Stadsontwikkeling en Wonen

150

240

390

14- Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

24

1

25

15-  Financiën

27

3

30

Overhead

62

0

62

Totaal

760

503

1.263

 
In bovenstaand overzicht zijn zowel de panden en gronden opgenomen die in eigendom zijn van de gemeente als de gehuurde panden en gronden.

Boekwaarde
De boekwaarde van de gemeentelijke vastgoedportefeuille per 31 december 2020 is € 978 mln., exclusief activa in aanbouw. Dit is een afname van de totale boekwaarde met € 20 mln. In 2020 is een bedrag van € 30 mln. geactiveerd. Voor € 50 mln. is afgeschreven op de boekwaarde (circa € 43 mln. reguliere afschrijvingen en € 7,2 mln. in verband met verkoop van objecten).

Boekwaarde vastgoedportefeuille per 31-12-2020

Bedragen x € 1,0 mln.

1-1-2020

Afschrijvingen/

Nieuwe

31-12-2020

Categorie Vaste Activa

Verkopen

activa

Gebouwen en werken

745

39

23

729

Gronden en terreinen

181

2

1

180

Installaties en overige MVA

69

9

6

66

Lopende investeringsprojecten

3

3

Subtotaal

998

50

30

978

MVA in aanbouw

139

0

49

188

Totaal activa

1.137

50

79

1.166

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01