Paragrafen

Vastgoed

Leegstand

Op 31 december 2020 was van de gemeentelijke vastgoedportefeuille 63.914 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) niet verhuurd. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het pand daadwerkelijk leeg staat. Wanneer door incourantheid van de panden of onzekerheid met betrekking tot het toekomstperspectief van een pand commerciële verhuur niet haalbaar blijkt, wordt er gezocht naar een tijdelijke culturele of maatschappelijke invulling van het pand via een anti-kraakorganisatie. Het object wordt dan nog wel als leegstand geregistreerd, maar er is wel een zinvolle tijdelijke invulling voor het object.

De totale gemeentelijke vastgoedportefeuille besloeg 1.020.688 m² BVO per 31 december 2020. Daarmee kwam het leegstandspercentage van m² BVO uit op 6,26 %. Het leegstandspercentage is daarmee iets toegenomen ten opzichte van ultimo 2019 toen het leegstandspercentage 5,2 % bedroeg. Ook in absolute zin is de leegstand iets toegenomen. Op 31 december 2019 was 53.345 m² niet verhuurd, waarmee de leegstand met ruim 10.000 m² BVO is toegenomen. De totale leegstand kan onderverdeeld worden in verschillende soorten leegstand. Er kan sprake zijn van leegstand ten gevolge van frictie (kortstondige leegstand tussen twee verhuringen), of er kan sprake zijn van leegstand in verband met gemeentelijke beleidswijzigingen, renovatie, herontwikkeling, functiewijziging of verkoop. De leegstand op 31 december 2020 was als volgt onderverdeeld over de verschillende categorieën.

Dat de leegstand iets toegenomen is ten opzichte van ultimo 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de frictieleegstand is toegenomen. Op 31 december 2019 bedroeg de frictieleegstand 9.458 m² en in 2020 is de frictieleegstand gestegen tot 21.377m². Ook het aantal verhuurbare eenheden dat per ultimo 2020 leeg stond is gestegen ten opzichte van 31 december 2019. Op 31 december 2020 stonden 241 verhuurbare eenheden leeg, terwijl eind 2019 nog 169 verhuurbare eenheden leeg stonden. De grote stijging van de (frictie) leegstand in vierkante meters komt door één pand. In de loop van 2020 is het pand van de Hartingbank op de Binckhorst leeggekomen in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het pand tot bedrijfsverzamelgebouw “De Titaan”. Dit pand heeft een oppervlakte van 8.584 m² en stond op 31 december 2020 administratief op frictieleegstand.  

De stijging van zowel het aantal leegstaande verhuurbare eenheden als ook de stijging in het aantal leegstaande vierkante meters vloeroppervlakte in 2020 is maar beperkt te wijten aan de Covid-19 pandemie. Feitelijk is bij de leegstand van de Hartingbank geen sprake van frictieleegstand, maar is de leegstand het gevolg van de herontwikkeling van het pand tot bedrijfsverzamelgebouw. Wanneer daarvoor gecorrigeerd wordt is de stijging van de frictieleegstand beperkt (3.335 m²). De toename in leegstaande units wordt ook grotendeels veroorzaakt door beëindiging van de huur van de Laan van Meerdervoort 70 en de afbouw van de huisvesting voor statushouders. Alleen in de bedrijfsverzamelgebouwen Caballerofabriek en The Hague Security Delta is sprake van een toename van de leegstand die  die is te relateren aan Covid-19.  

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 16:52:32 met de export van 10/12/2021 16:45:01